xs
xsm
sm
md
lg

คสช.ใช้ ม.44 แต่งตั้ง กกพ.ใหม่ยกชุด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (14 ก.ย.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ลงนามในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ความว่า

โดยที่ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 95/2557 เรื่อง การให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 บางคนได้พ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และบางคนได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง ทำให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เหลืออยู่ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในสาขาอันจะเป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทำให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบคณะกรรมการที่ต้องการกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายเพื่อกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้บัญญัติให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการกำกับกิจการพลังงานบางส่วนได้ทุกสามปี ซึ่งสมควรให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว แต่หากจะปฏิบัติตามโดยใช้วิธีสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานในขณะนี้ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่กฎหมายกำหนดจะต้องใช้ระยะเวลานาน อันจะส่งผลกระทบต่อการกำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงานซึ่งมีเรื่องต้องได้รับการพิจารณาและกำกับดูแลโดยเร่งด่วน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กรรมการกำกับกิจการพลังงานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 95/2557 เรื่อง การให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 2 มิให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการสรรหาตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามคำสั่งนี้

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย
(1) นายเสมอใจ ศุขสุเมฆประธานกรรมการ
(2) นายสุธรรม อยู่ในธรรมกรรมการ
(3) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติกรรมการ
(4) นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิตกรรมการ
(5) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์กรรมการ
(6) นายสหัส ประทักษ์นุกูลกรรมการ
(7) นางอรรชกา สีบุญเรืองกรรมการ

ข้อ 4 ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 3 เพือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการตามข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน และเมื่อครบกำหนดสามปีให้กรรมการกำกับกิจการพลังงานออกจากตำแหน่งจำนวนสามคนโดยวิธีจับสลาก และให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน

ข้อ 6 เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 3 พ้นจากตำแหน่ง ให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานต่อไป

ข้อ 7 ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ข้อ 8 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้่งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป