xs
xsm
sm
md
lg

สถ.-ตร.ร่วมบูรณาการหนุนชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บรรยายหัวข้อ การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ ในโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ระดับสารวัตรถึงรองผู้กำกับ โดยระบุถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น ว่า พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 111/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดระบบการบริหารการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยของ ประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่นและชุมชน โดยต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่วม ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายงบประมาณ และอาสาสมัคร ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตำรวจ และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนตามวรรคหนึ่ง ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรภาคเอกชนนั้น