xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์เล็งแก้ ก.ม.คุมเข้มล้ง เอาผิดผู้ส่งออก ส่งออกทุเรียนอ่อน ด้อยคุณภาพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีผู้นำเข้าจากต่างประเทศตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อน ไม่สามารถรับประทานได้ ซึ่งนำเข้าจากประเทศไทย ว่า เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ส่งออกที่รับซื้อทุเรียนจากล้ง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายทุเรียนส่งออกรายใหญ่ของภาคใต้ เพื่อทำการส่งต่อไปยังตลาดปลายทางที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน 6 ตู้คอนเทนเนอร์ ในจำนวนนี้ตรวจพบทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ล่าสุดเจ้าของล้งทุเรียนใน จ.ชุมพร ออกมายอมรับผิดและยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นคิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท และให้ทำลายทุเรียนล็อตที่ไม่ได้คุณภาพทิ้ง เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศและผู้ส่งออก เนื่องจากจีนเป็นประเทศส่งออกทุเรียนอันดับ 1 ของประเทศไทย

สำหรับการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผู้ส่งออกก่อนส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศจากกรมวิชาการเกษตรทุกครั้ง โดยทุเรียนที่พร้อมส่งออกจะต้องมีระดับความสุกร้อยละ 80 แต่ทุเรียนที่ตรวจพบครั้งนี้มีระดับความสุกเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น

ทั้งนี้ ยอมรับว่า ปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพเป็นปัญหาที่พบบ่อยและต้องเร่งแก้ไข เพราะอาจจะกระทบต่อการส่งออกทุเรียนระยะต่อไป ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์จะหารือร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อคุมเข้มคุณภาพการส่งออกและดูแลล้งทั่วประเทศ โดยให้คำนึงถึงคุณภาพ เพื่อรักษาตลาดต่างประเทศ เพราะกฎหมายที่บังคับใช้ปัจจุบันยังไม่มีความรัดกุมเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นเห็นตรงกันที่จะแก้กฎหมาย เพิ่มโทษเอาผิดส่งออกผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ

สำหรับการจงใจจำหน่ายทุเรียนอ่อน เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณา หรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ