xs
sm
md
lg

สนช.ประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานองค์การสนธิสัญญาห้ามทดลองนิวเคลียร์

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. ลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. …. เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 174 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง