xs
sm
md
lg

มส.มีมติปฏิรูปศาสนา-ดันพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

มหาเถรสมาคม หรือ มส.มีมติรับทราบรายงานการปฏิรูปศาสนา 6 ด้านและสนับสนุนโครงการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอแผนแม่บทต่อสภา
สำหรับการปฏิรูปทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.งานด้านการปกครอง 2.งานด้านศาสนศึกษา 3.ด้านงานเผยแผ่ 4.ด้านสาธารณูปการการ 5.ด้านศึกษาสงเคราะห์ และ 6.ด้านสาธารณสงเคราะห์