xs
xsm
sm
md
lg

มติ ครม.เพิ่มกรอบงบฯ ก่อสร้างอาคารรัฐสภา 3 รายการ

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มกรอบงบประมาณ 512.50 ล้านบาท สำหรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภา 3 รายการ ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารเเละก่อสร้างอาคารประกอบ 273.5 ล้านบาท การควบคุมงานก่อสร้าง 150.45 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ 88.54 ล้านบาท โดยขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ระหว่างปี 2561-2563

ส่วนที่มีการขออนุมัติงบประมาณ 8,135.56 ล้านบาท และขอขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2561-2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านอื่นๆ เช่น ระบบการควบคุมแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ งานผนัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะรัฐมนตรียังไม่ให้ความเห็นชอบ เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน โดยบางชิ้นยังมีราคาสูง จึงขอให้ไปจัดทำรายละเอียด และนำกลับมารายงานใหม่อีกครั้ง โดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา


กำลังโหลดความคิดเห็น...