xs
sm
md
lg

โรงตึ๊ง กทม.ลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 50 สต.ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอม

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอมสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยสำนักงานสถานธนานุบาล (สธก.) หรือโรงรับจำนำ กรุงเทพมหานคร ทุกสาขา จัดโครงการลดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนิสิต นักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในช่วงเปิดเทอมปีการศึกษา 2561 เดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ เพื่อใช้เป็นค่าเทอม เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาทั่วไป โดยคิดดอกเบี้ยสำหรับผู้ปกครองนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในอัตราร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน จะเริ่มโครงการลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561  จนถึง 31 พฤษภาคม 2561 โดยจำกัดรายละไม่เกิน 70,000 บาท

ทั้งนี้ มีหลักฐานสำคัญในการขอรับริการ คือ ต้องนำเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนิสิต นักศึกษา เอกสารแสดงความเป็นผู้ปกครองมาประกอบการใช้สิทธิในวันมาจำนำส่งดอก หรือไถ่ถอน กรณีผู้ปกครองที่ไม่ได้เป็นบิดามารดา ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้แนบสำเนาเอกสารแสดงสถานะผู้ปกครอง เช่น สมุดประจำตัวนักเรียนที่ระบุชื่อผู้ปกครอง เป็นต้น หรือใบรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้ปกครองพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนที่ระบุชื่อ-นามสกุลของนักเรียน นักศึกษา