xs
sm
md
lg

บัวแก้วจับมือ วธ.จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักร

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะนักแสดงนาฏศิลป์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 12 คน เดินทางไปจัดการแสดงทางวัฒนธรรมในสหราชอาณาจักร ตามโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักรในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานการทูตวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของไทยผ่านการแสดง ซึ่งได้ช่วยสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศในระดับประชาชน ตลอดจนสนับสนุนผลประโยชน์ของไทยในระยะยาวในด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น

สำหรับการแสดงและกิจกรรมต่างๆ นั้น คณะนาฏศิลป์ได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น สักการะเทวราช กินรีร่อนบูชายัญ กีปัสเรนัง และโขน ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ซึ่งได้รับความสนใจและความชื่นชมจากชาวอังกฤษและนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก