xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ตั้งเป้าอีก 5 ปี สร้างมิติใหม่คนไทยไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่องจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรม สื่อสาธารณะ สร้างสรรค์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม บันเทิงในแนวทางประชารัฐ ว่าในปี 2560 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 ว่าด้วยประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติร่วมต้านทุจริต ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์หลัก คือ การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งเน้นการปรับสภาพสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เริ่มจากการสอนในทุกระดับ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ผ่านสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยม และปลูกจิตสำนึกให้เด็กมีจิตสาธารณะ ใช้กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม ซึ่งการประชุมเพื่อยกร่างข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติร่วมภาคอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมในการใช้จุดเด่นของแต่ละองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณและเกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อประเทศ

ประธาน ปปช. กล่าวว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ และเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ที่ผ่านมาได้มีการประกาศจะมีการรับรู้การทุจริต (CPI) ซึ่งอันดับของไทยขยับขึ้นมาเล็กน้อย และคะแนนดังกล่าวยังมีความสำคัญกับการตัดสินใจของนักลงทุนและท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศ

ทั้งนี้ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ป.ป.ช. ตั้งเป้าทำให้ประเทศไทยเป็นมิติใหม่ ทำให้คนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต โดยต้องยกระดับธรรมาภิบาลจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ


กำลังโหลดความคิดเห็น...