xs
sm
md
lg

"วิษณุ"เชื่อ"มีชัย"ยื่นศาลฯ ตีความร่าง กม.เลือกตั้ง ไม่กระทบโรดแมป

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า การที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. จะทำให้กระบวนการออกกฎหมายล่าช้า แต่ยังมั่นใจว่า จะไม่กระทบโรดแมปการเลือกตั้ง ที่กำหนดไว้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพราะหากศาลเห็นว่า มีบางมาตราที่เป็นปัญหาสามารถส่งมาให้สภาฯ พิจารณาแก้ไขในมาตรานั้นๆ ไม่จำเป็นต้องตีตก หรือร่างใหม่ทั้งฉบับ
ทั้งนี้ เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ใจของประธาน กรธ. ซึ่งที่ผ่านมา นายมีชัยมีความเห็นลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอด แต่เมื่อผ่านการพิจารณาตามขั้นตอนต่างๆ ทั้งในชั้นกรรมาธิการ สนช. และกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย อาจทำให้มีเนื้อหาบางอย่างผิดเพี้ยนไป จึงได้เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดในเรื่องนี้