xs
sm
md
lg

คนไทยใจบุญ ปี 60 มีผู้บริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้นร้อยละ 40

เผยแพร่:   โดย: MGR Onlineนายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สถานการณ์การบริจาคอวัยวะของไทยดีขึ้น โดยปี 2560 ที่ผ่านมา มีผู้บริจาคอวัยวะ 294 ราย ที่มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ 670 ราย คิดสัดส่วนของการให้และการรับ ในปีที่ผ่านมา พบว่ามากขึ้นร้อยละ 40 โดยอวัยวะที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ไต รองลงมา คือ ตับ และหัวใจ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้คนต้องรอการฟอกไตมากที่สุด การปลูกถ่ายอวัยวะจึงเป็นการแก้ไขปัญหาความเสื่อมของอวัยวะตั้งแต่ต้นทาง และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ขณะเดียวกัน สถานการณ์การบริจาคอวัยวะในไทยที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้าน ถือว่าดีเป็นอันดับ 1 ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ความสำเร็จดังกล่าว เป็นเพราะภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้คนตระหนักการบริจาคอวัยวะมากขึ้น ทั้งที่โรงพยาบาลและอำเภอ โดยพื้นที่ที่มีคนบริจาคมากที่สุดได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปัจจุบันมียอดผู้บริจาคอวัยวะ สะสมรวม 80,000 คน โดยผู้บริจาค 1 คน สามารถบริจาคอวัยวะได้ 2.4 ชิ้น คือผู้บริจาคร่างกายและอวัยวะสามารถนำอวัยวะ ไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากถึง 2 คน โดยคุณสมบัติ ของการส่งต่อการให้ด้วยอวัยวะ คือผู้บริจาคต้องมีภาวะก้านสมองตาย ไม่ป่วยด้วยโรคเอดส์ โรคมะเร็ง ไวรัสตับอักเสบ บี และซี