xs
sm
md
lg

นิด้าโพลชี้ครูไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องสอนคุณธรรมควบคู่เทคโนโลยี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ครูไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2561 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,253 คน
จากการสำรวจเมื่อถามถึงคุณสมบัติของครูที่สำคัญที่สุดพบว่า ประชาชนร้อยละ 26.98 ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม รองลงมา ร้อยละ 22.82 ระบุว่า เอาใจใส่ในการสอนอย่างจริงจัง เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 21.79 ระบุว่า มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี ร้อยละ 10.93 ระบุว่า เก่ง มีความรู้ความสามารถ พัฒนาตัวเองหาความรู้อยู่เสมอ ร้อยละ 9.02 ระบุว่า เป็นที่ปรึกษาและรับฟังปัญหาของนักเรียนในเรื่องต่างๆ ร้อยละ 4.15 ระบุว่า ใจดีไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก และมีระเบียบวินัย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ / ไม่แน่ใจ

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรม คุณสมบัติของครูไทยที่เห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุด พบว่า ประชาชนร้อยละ 29.45 ระบุว่า ความตั้งใจและเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถให้แก่เด็กนักเรียน รองลงมา ร้อยละ 24.82 ระบุว่า เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ 20.51 ระบุว่า การคอยชี้แนะ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ร้อยละ 14.20 ระบุว่า การมีความเมตา กรุณา โอบอ้อมอารี ร้อยละ 6.15 ระบุว่า พูดจาไพเราะ อ่อนน้อม ไม่ดุ ร้อยละ 4.15 ระบุว่า เก่ง มีความรู้ ความสามารถ และร้อยละ 0.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

สิ่งที่ครูไทยต้องปรับตัว หรือเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่การศึกษาในยุค ไทยแลนด์ 4.0 พบว่า ประชาชนร้อยละ 37.19 ระบุว่า สอนให้นักเรียนมีทักษะทางด้านสังคม ด้านคุณธรรม ควบคู่ไปกับเทคโนโลยี ร้อยละ 33.36 ระบุว่า ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเรียนการสอน นอกเหนือจากการท่องจำจากตำรา ร้อยละ 32.64 ระบุว่า ครูต้องเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น ร้อยละ 28.65 ระบุว่า การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 27.29 ระบุว่า สอนให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ