xs
sm
md
lg

ปลัดท่องเที่ยวสั่ง 76 จังหวัดขานรับนโยบายออกกำลังกายทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนกีฬาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กิจกรรม Sports for All 4.0 for Good Health and Good Life โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นรวม 115,302 คน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. และปิดท้ายด้วยการร้องเพลงชาติร่วมกันในเวลา 18.00 น. โดยพื้นที่ที่จัดกิจกรรมไม่เน้นเฉพาะลานกีฬา สวนสาธารณะ แต่ยังเน้นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด หรือ Landmark ของจังหวัด อาทิ ถนนข้าวสาร Sky Walk แยกปทุมวัน ถนนเยาวราช สวนหลวง และส่วนภูมิภาคที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในต่างจังหวัด เช่น แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น รวมทั้งยังเผยแพร่กิจกรรมถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และสื่อต่างๆ อีกด้วย

ขณะที่ปี 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการสานต่อกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ Sports for All 4.0 เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยทั่วทุกภูมิภาค ได้เข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ซึ่งจะก่อให้เกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว "Sports Tourism" คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560- กันยายน 2561 รวมกว่า 300,000 คน และยังเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อออนไลน์หรืออื่นๆ

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากเชิญชวนให้ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และตื่นตัวกับการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงร่วมกันสร้างให้ประเทศไทยเป็น Sports Tourism