xs
xsm
sm
md
lg

กก.ปฏิรูปประเทศฯ ตั้งเป้าปฏิรูปสื่อเป็นโรงเรียนของประชาชน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวในการเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า คณะกรรมการฯ ได้ตั้งเป้าหมายในการปฏิรูปที่จะให้สื่อเป็นโรงเรียนของประชาชน ทำหน้าที่ให้ความรู้ที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมออกสู่สาธารณะมากขึ้น และปลูกฝังทัศนคติที่ดี โดยยึดหลัก 3 ส่วนตามแนวทางประชารัฐ คือ การให้ภาครัฐเข้าไปประสานส่งเสริม ขณะที่สื่อต้องมีความเข้มงวดในการแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ และภาคประชาชนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบทุกในมิติ ต้องมีส่วนร่วมแสดงความเห็น เป็นกระจกสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ เชื่อว่าหากมีการบูรณาการและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ การปฏิรูปจะเกิดผลสัมฤทธิ์

ขณะที่อาจารย์เสรี วงศ์มณฑา คณะกรรมการปฏิรูปสื่อสารมวลชน กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปสื่อ หวังให้เกิดดุลยภาพ เสรีภาพ บนพื้นฐานของจริยธรรม ภายใต้ความรับผิดชอบ และการกำกับดูแลบนพื้นฐานของประชาธิปไตย ซึ่งการทำงาน ภาครัฐแต่ควรให้สิทธิเสรีภาพต่อสื่อ ไม่เข้ามาแทรกแซง โดยเปลี่ยนจากการควบคุมเป็นการกำกับดูแล ขณะเดียวกัน สื่อมวลชนในฐานะเป็นผู้ผลิต ต้องมีจริยธรรม มีความสำนึกบนความรับผิดชอบ และต้องนำเสนอข่าวด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง

ในส่วนของประชาชน ก็ต้องมีรสนิยมในการเลือกเสพข่าว ต้องมีความรู้เท่าทัน เข้าใจในสิ่งที่นำเสนอ สามารถคิดวิเคราะห์ได้ พร้อมเห็นว่าการจะทำให้พันธกิจต่าง ๆ บรรลุผลได้ ต้องการพัฒนาการทำงานของสื่อทุกประเภท ให้มีเสรีภาพแบบมีจรรยาบรรณ ยึดหลักธรรมภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยผู้ผลิตสื่อมีจิตสาธารณทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ และประชาชน
กำลังโหลดความคิดเห็น...