xs
sm
md
lg

หอการค้าฯ มอง ศก.ปี 60 โตเกิน 4% หลังเปลี่ยนรัฐมนตรี ศก.ใหม่

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทางหอการค้าไทยมองว่า เศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ (2560) มีโอกาสที่จะขยายตัวเกินร้อยละ 4 หลังจากตัวเลขการส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวมีการเติบโตรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จะทำให้มีเม็ดเงินเข้าไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งในส่วนของช็อปช่วยชาติและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงไตรมาสที่ 4 กว่า 3 หมื่นล้านบาท ทำให้เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 4 มีโอกาสโตได้ถึงร้อยละ 4.6-4.7
ขณะที่ปี 2561 หอการค้าไทยคาดว่า จากการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีเศรษฐกิจให้มีการลงพื้นที่มากขึ้นจะส่งผลทำให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก,การลงทุนภาครัฐ,การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นและการส่งออกที่มีโอกาสขยายตัวได้มากขึ้น ทางหอการค้าไทย คาดว่า จะมีเม็ดเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจกว่า 5 แสนล้านบาท ส่งผลทำให้ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4.5 จากเดิม ที่คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.2