xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด ก.เกษตรฯ เซ็นแต่งตั้งรองอธิบดี 9 กรมแล้ว

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

วันนี้ (30 พ.ย.) นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับรองอธิบดี 9 ตำแหน่ง โดยนายยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ จากผู้อำนวยการกองรับรองมาตรฐานสำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขึ้นเป็นรองเลขาธิการสำนักงาน มกอช. นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมประมง นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นางสาวจุฑามาศ ลิปิการถกล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางอัญชนา ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 จ.ชัยนาท ขึ้นเป็นรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรฯ ขึ้นเป็นรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ขึ้นเป็นรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 10 ขึ้นรองอธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ขึ้นรองอธิบดีกรมชลประทาน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์เขต6 ขึ้นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพัน เวฬุตันติ ผู้อำนวยการสำนักปศุสัตว์ เขต2 ขึ้นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 4-7 หมื่นกว่าบาท โดยทั้งหมดผ่านการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสำนักงาน ก.พ. ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งรายเดือน 10,000 บาท และค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 10,000 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...