xs
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ ให้ ขรก.อัยการพ้นจากตำแหน่ง-เรียกคืนเครื่องราชฯ

เผยแพร่:

วันนี้ (๑๓ ก.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการอัยการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่า

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกิตติรัตน์ กิตยสิทธานาถ พ้นจากตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี (ช่วยราชการสำนักงานคดีแรงงาน) ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากถูกลงโทษให้ออกจากราชการ ตามมาตรา ๕๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน ทั้งนี้ ตามข้อ ๖ และข้อ ๗ (๔) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...