xs
xsm
sm
md
lg

พพ.เผยมี 450 อาคารเข้าร่วมอนุรักษ์พลังงานตามกฎกระทรวง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ. ได้ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2552 หรือ Building Energy Code (BEC) โดยร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมบังคับใช้ใน 9 ประเภทอาคาร ได้แก่ สถานพยาบาล สถานศึกษา สำนักงาน อาคารชุด อาคารชุมนุมคน (หอประชุม) โรงมหรสพ โรงแรม อาคารสถานบริการ และอาคารศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า จะต้องออกแบบอาคารภายใต้เกณฑ์ดังกล่าวโดยนำร่องกับอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไปก่อนในต้นปี 2561 และทยอยบังคับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่ 5 ,000 ตารางเมตร ภายในปี 2562 และตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ในปี 2563

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา พพ.ได้ผลักดันให้มีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงานตามเจตนารมย์ของกฏหมายดังกล่าว จึงได้นำร่องให้อาคารใหม่ที่มีขนาดตั้งแต่ 2000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีการออกแบบและก่อสร้างอาคารภายใต้เกณฑ์BEC ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันรวมแล้ว 450 อาคาร แบ่งเป็นของรัฐ 378 อาคาร และเอกชน 72 อาคาร ส่งผลให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าได้สูงถึงประมาณ 225 ล้านหน่วย คิดเป็นผลประหยัดได้ 780 ล้านบาท รวมทั้งยังได้ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหลักของปัญหาโลกร้อนได้สูงถึง 1.3 แสนตันคาร์บอนด้วย

ทั้งนี้ พพ. ได้เตรียมแผนงานเพื่อผลักดันมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีการบังคับใช้ ได้ร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการแก้ไขกฎกระทรวง พร้อมกับการเข้าไปดำเนินการตรวจสอบสภาพอาคารที่ได้รับการตรวจประเมิน และที่ได้รับใบรับรองแล้ว เพื่อติดตามสถานภาพการก่อสร้างว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับรองหรือไม่ รวมทั้งจะร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ด้วย ซึ่งปัจจุบันได้นำร่องไปแล้ว 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กำลังโหลดความคิดเห็น...