xs
xsm
sm
md
lg

นิด้าโพลเผย ปชช.ระบุคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง ปี 60 ดีขึ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,250 คน เรื่อง "คุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้รัฐบาล คสช."

โดยความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 ภายใต้รัฐบาล คสช. พบว่า ด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง รายได้และรายจ่าย ประชาชนร้อยละ 23.36 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 43.12 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 33.28 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 0.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านการศึกษา/ภาวะการทำงาน/การประกอบอาชีพ ประชาชนร้อยละ 28.24 ระบุว่า ดีขึ้น ร้อยละ 43.52 ระบุว่า เท่าเดิม ร้อยละ 25.84 ระบุว่า แย่ลง และร้อยละ 2.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวม ประชาชนร้อยละ 37.28 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 43.52 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 19.04 ระบุว่า แย่ลง และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านการพักผ่อนและการใช้ชีวิตในเวลาว่าง ประชาชนร้อยละ 35.68 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 47.12 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 16.88 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 0.32 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ประชาชนร้อยละ 50.32 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 41.68 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 7.84 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 0.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนร้อยละ 36.56 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 47.36 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 15.04 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 1.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความสงบสุข ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในสังคมและชุมชน ประชาชนร้อยละ 45.44 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 38.64 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 14.08 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 1.84 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การคมนาคม ฯลฯ ประชาชนร้อยละ 49.36 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 37.44 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 12.32 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 0.88 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต ประชาชนร้อยละ 38.00 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 44.00 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 16.72 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 1.28 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง ประชาชนร้อยละ 27.52 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 41.44 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 22.08 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 8.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านการบริการและการได้รับสวัสดิการของรัฐด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เช่น ระบบการศึกษา ระบบประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน พบว่าประชาชนร้อยละ 47.84 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 40.88 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 8.56 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 2.72 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ ในปี 2560 ภายใต้รัฐบาล คสช. พบว่าด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง รายได้และรายจ่าย ประชาชนร้อยละ 52.64 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 25.84 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 13.12 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 8.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านการศึกษา/ภาวะการทำงาน/ การประกอบอาชีพ ประชาชนร้อยละ 53.92 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 26.72 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 11.84 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 7.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวม ประชาชนร้อยละ 61.68 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 26.08 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 8.08 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 4.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านการพักผ่อนและการใช้ชีวิตในเวลาว่าง ประชาชนร้อยละ 55.92 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 33.52 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 6.96 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 3.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ประชาชนร้อยละ 63.92 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 30.96 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 3.52 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 1.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนร้อยละ 54.08 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 33.68 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 8.00 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 4.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความสงบสุข ความปรองดอง ความสามัคคีของคนในสังคมและชุมชน ประชาชนร้อยละ 61.04 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 28.48 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 6.72 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 3.76 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน การคมนาคม ฯลฯ ประชาชนร้อยละ 64.16 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 26.00 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 6.24 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 3.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต ประชาชนร้อยละ 57.28 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 28.80 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 9.68 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 4.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านเสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง ประชาชนร้อยละ 45.44 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 33.44 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 10.32 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 10.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านการบริการและการได้รับสวัสดิการของรัฐด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เช่นระบบการศึกษา ระบบประกันสุขภาพ (การรักษาพยาบาล) การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐแก่ประชาชน พบว่า ประชาชนร้อยละ 59.12 ระบุว่าดีขึ้น ร้อยละ 30.08 ระบุว่าเท่าเดิม ร้อยละ 5.20 ระบุว่าแย่ลง และร้อยละ 5.60 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
กำลังโหลดความคิดเห็น...