xs
xsm
sm
md
lg

กสิกรไทยเผยการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวกว่าร้อยละ 10

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายธีรนันท์ ศรีหงษ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ปริมาณการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัว มากกว่าร้อยละ 10 ส่งผลให้สัดส่วนการทำธุรกรรมออนไลน์คิดเป็นร้อยละ 40 – 50 ของการทำธุรกรรมทั้งหมด สวนทางกับการทำธุรกรรมด้วยการใช้เงินสด ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของธนาคารกสิกรไทยในแต่ละปีมีค่าใช้จ่าย ในการบริหารเงินสดมากกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ขณะที่ค่าธรรมเนียมธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินสด ธนาคารไม่มีการคิดค่าธรรมเนียม
อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการทำธุรกรรมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะการบริการโอนเงิน พร้อมเพย์ จะทำให้โครงสร้างค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงไป โดยค่าธรรมเนียมผ่านอิเล็กทรอนิกส์จะถูกลง ขณะที่ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมด้วยเงินสดจะแพงขึ้น ซึ่งจะเป็นการจูงใจให้ประชาชนใช้บริการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
ส่วนความปลอดภัยในบริการโอนเงินพร้อมเพย์นั้น ยืนยันว่า บริการโอนแบบพร้อมเพย์ เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ สมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีระบบการป้องกันความเสี่ยงสูงมาก รวมถึงปัญหาการแฮกเกอร์ และที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์และสมาคมธนาคารไทยให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมีการลงทุน ติดตั้งระบบป้องกันการแฮกเกอร์ข้อมูล แต่ก็ยอมรับว่า ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งจะต้องไม่ประมาท และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเท่าทันแฮกเกอร์ที่มีรูปแบบการโจรกรรมข้อมูลใหม่ๆ มาเสมอ
กำลังโหลดความคิดเห็น...