xs
xsm
sm
md
lg

ส.ส.ภูเก็ต

ภาคเอกชนผนึกกำลังดันภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและเมืองอัจฉริยะ
ภาคเอกชนผนึกกำลังดันภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและเมืองอัจฉริยะ
 
ศูนย์ข่าวภูเก็ต – กรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา ติดตามสถานการณ์ท่องเที่ยวภูเก็ต เอกชนผนึกกำลังเสนอปัญหาพร้อมเสนอให้ภูเก็ตเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและเมืองอัจฉริยะ ด้าน อดีตสมาชิกวุฒิสภา “ธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย รับลูกร่ว
 

ภาคใต้