xs
xsm
sm
md
lg

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สกสว. เผยภาพรวมการจัดสรรงบกองทุนส่งเสริม ววน.  หนุนรับมือสถานการณ์โควิด
สกสว. เผยภาพรวมการจัดสรรงบกองทุนส่งเสริม ววน. หนุนรับมือสถานการณ์โควิด
 
สกสว. เผยภาพรวมตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมจากการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่สามารถช่วยประเทศในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด19 ในรอบปีที่ผ่านมา
 

SMEs

สภาพัฒน์ เดินหน้าพัฒนากรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับใหม่ สกสว. รับลูก พร้อมเชื่อมแผนวิจัยปี 66 - 70
สภาพัฒน์ เดินหน้าพัฒนากรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับใหม่ สกสว. รับลูก พร้อมเชื่อมแผนวิจัยปี 66 - 70
 
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ฟอร์มทีมร่วม การระดมความเห็น กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
 

SMEs

ซินโครตรอนส่งครูนักเรียนและนิสิตขึ้นเวทีปันประสบการณ์ความร่วมมือไทย-เซิร์น
ซินโครตรอนส่งครูนักเรียนและนิสิตขึ้นเวทีปันประสบการณ์ความร่วมมือไทย-เซิร์น
 
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่ง 3 ตัวแทน นักเรียน นิสิต-นักศึกษา และครูฟิสิกส์ที่เคยเข้าร่วมโครงการฤดูร้อนเซิร์น ขึ้นเวทีปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจาก
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สกสว. แจงข้อมูล กมธ.พิจารณา พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยฯ
สกสว. แจงข้อมูล กมธ.พิจารณา พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยฯ
 
ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหาร เข้าเสนอข้อมูลต่อ
 

SMEs

สกสว. ร่วมศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ หนุนพลิกโฉมประเทศ เร่งออกแบบแผน ววน.
สกสว. ร่วมศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ หนุนพลิกโฉมประเทศ เร่งออกแบบแผน ววน.
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยคณะทำงานจัดทำแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) เข้าร่วมสังเกตการณ์และประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
 

SMEs

สภาผ่านร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม
สภาผ่านร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม
 
รัฐสภามีมติเห็นชอบรับหลักการร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เอื้อนักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนด้วยทุนรัฐได้ มตอเห็นชอบด้วยคะแนนเห็นด้วย 525 ราย ไม่เห็นด้วย 1 ราย และงดออกเส
 

การเมือง

มช.-ซีพีเอฟ ลงนามร่วมมือวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรมBCG-สกัดน้ำมันทำเครื่ิองสำอาง
มช.-ซีพีเอฟ ลงนามร่วมมือวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรมBCG-สกัดน้ำมันทำเครื่ิองสำอาง
 
เชียงใหม่-ม.เชียงใหม่จับมือเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ลงนามบันทึกข้อตกลงวิจัยนวัตกรรมแมลงทหารเสือเพื่ออุตสาหกรรมBCGดันต้นแบบระบบการเลี้ยงสำหรับชุมชนต่อยอดสร้างอาชีพเกษตรกร ผลิตน้ำมันสกัดทำเครื่องสำอาง
 

ภูมิภาค

สกสว. เสนอความก้าวหน้าการส่งเสริม ววน. ปี 2563 หนุนไทยขึ้นอันดับ 36 ดัชนีชี้วัดผู้นำนวัตกรรมโลก
สกสว. เสนอความก้าวหน้าการส่งเสริม ววน. ปี 2563 หนุนไทยขึ้นอันดับ 36 ดัชนีชี้วัดผู้นำนวัตกรรมโลก
 
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  จัดประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ณ ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล
 

SMEs

ผลกระทบทางสังคมของการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่และมาตรการที่ควรมี / ดร.สมชัย จิตสุชน
ผลกระทบทางสังคมของการระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่และมาตรการที่ควรมี / ดร.สมชัย จิตสุชน
 
การระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ก่อให้เกิดความกังวลกับประชาชนไทยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งความกังวลจากการติดโรคและความกังวลจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะตามมา อย่างไรก็ตาม การระบาดระลอกใหม่มีความต่างในหลายด้านจากระลอกแรก
 

Green Innovation & SD

สกสว. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้า ร่วมระดมสมอง “พัฒนาระบบ ววน. ไทย”
สกสว. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้า ร่วมระดมสมอง “พัฒนาระบบ ววน. ไทย”
 
สกสว. จัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็น “การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ เอกชนและนักวิชาการ ร่วมระดมสมองให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ไทย
 

SMEs

เตรียมดันเครื่องสำอางจากข้าวทับทิมชุมแพ ขอเครื่องหมายฮาลาลขยายตลาดกลุ่มมุสลิม
เตรียมดันเครื่องสำอางจากข้าวทับทิมชุมแพ ขอเครื่องหมายฮาลาลขยายตลาดกลุ่มมุสลิม
 
สกสว.จับมือนักวิจัยม.สวนดุสิตหนุนผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าข้าว พัฒนาเครื่องสำอางจากข้าวทับทิมชุมแพที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ไร้แอลกอฮอล์ น้ำหอมและพาราเบน ใช้เทคโนโลยีการสกัดที่ไม่ใช้สารเคมีและกักเก็บสารที่ยาวนานจากแป้งข้าว
 

SMEs

ทีมวิจัยเข็มมุ่งหวั่นปีวัวทอง อีอีซีรับมือกับน้ำล่วงหน้า  แนะมาตรการเสริม-ศึกษาจัดตั้งองค์กรเฉพาะจัดการน้ำ
ทีมวิจัยเข็มมุ่งหวั่นปีวัวทอง อีอีซีรับมือกับน้ำล่วงหน้า แนะมาตรการเสริม-ศึกษาจัดตั้งองค์กรเฉพาะจัดการน้ำ
 
ประธานแผนงานวิจัยเข็มมุ่ง ด้านการบริหารจัดการน้ำ เตือนอีอีซีรับมือกับน้ำล่วงหน้าก่อนเหมือนปี 2563 ที่ผ่านมา เสนอแนะให้มีมาตรการเสริมเพิ่มเติมจากแผนแม่บท จัดตั้งองค์กรเฉพาะเพื่อการบริหารจัดการน้ำทุกภาคส่วนในอีอีซี พร้อมตั้งเป้าขยาย
 

วิทยาศาสตร์

ตร.จับมือ สกสว.เปิดตัว "คู่มือป้องกันภัยอาชญากรรมข้ามชาติ" รู้เท่าทันมิจฉาชีพ
ตร.จับมือ สกสว.เปิดตัว "คู่มือป้องกันภัยอาชญากรรมข้ามชาติ" รู้เท่าทันมิจฉาชีพ
 
MGR Online - ตร. ร่วมกับ สกสว. แถลงเปิดตัว คู่มือการป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ สร้างองค์ความรู้ ให้กับปชช.ไม่หลงกล ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพวันนี้(30 ธ.ค.)เมื่อเวลา 13.45 น.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.
 

อาชญากรรม

สกสว.หนุนเที่ยววิถีชาวนา ชูจุดเด่นชาติพันธุ์และผลิตภัณฑ์ข้าว “เจ๊กเชย” ที่หุงขึ้นหม้อไม่บูดง่าย
สกสว.หนุนเที่ยววิถีชาวนา ชูจุดเด่นชาติพันธุ์และผลิตภัณฑ์ข้าว “เจ๊กเชย” ที่หุงขึ้นหม้อไม่บูดง่าย
 
สกสว.หนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์บนวิถีชาวนาพอเพียงในเวทีข้าวไทย 2563 ชูจุดเด่นวิถีชาติพันธุ์ลาวเวียงกลุ่มโคกนาศัย ริมแม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี และผลิตภัณฑ์ข้าวเสาไห้ “เจ๊กเชย” ที่หุงขึ้นหม้อไม่บูดง่าย
 

SMEs

สกสว. เตรียมคลอด ‘แผนวิจัย AI การแพทย์’  รองรับแผนแม่บทAIชาติ พร้อมรับมือโควิด - สังคมสูงวัย
สกสว. เตรียมคลอด ‘แผนวิจัย AI การแพทย์’ รองรับแผนแม่บทAIชาติ พร้อมรับมือโควิด - สังคมสูงวัย
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดเวทีประชุมระดมสมอง “แผนงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ)
 

SMEs

เริ่มแล้ว! งานสังคมสุขใจ “เราปรับ โลกเปลี่ยน” ปลุกคนไทยเลือกบริโภคอาหารอินทรีย์เพิ่มภูมิคุ้มกัน
เริ่มแล้ว! งานสังคมสุขใจ “เราปรับ โลกเปลี่ยน” ปลุกคนไทยเลือกบริโภคอาหารอินทรีย์เพิ่มภูมิคุ้มกัน
 
งานสังคมสุขใจจัดเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ปีนี้มากับคอนเช็ปต์ “เราปรับ...โลกเปลี่ยน” ชีวิตวิถีใหม่ ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ได้รับความสนใจจากคนไทยที่ตื่นตัวและห่วงใยสุขภาพ อย่างคับ
 

Green Innovation & SD

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 
นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายอานัส ยุนุ๊ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และ น.ส.สุชาดา อีดเหล็ก เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมส่งมอบแผนการพัฒนาการท่อ
 

ภาคใต้

ม.อ.ภูเก็ตและกฎบัตรสุขภาพ เปิดโครงการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจอันดามัน 1.8 แสนล้านบาท
ม.อ.ภูเก็ตและกฎบัตรสุขภาพ เปิดโครงการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ กระตุ้นเศรษฐกิจอันดามัน 1.8 แสนล้านบาท
 
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กฎบัตรสุขภาพ ร่วมกับ 120 โรงแรม เปิดแผนปรับปรุงโรงแรมบางส่วนเป็นธุรกิจเวลเนส และ จัดแพคเกจฟื้นฟูเศรษฐกิจอันดามัน ด้วยเวลเนส หรือ Quality Wellness for Andaman Recovery เริ่มทันทีเมษาปีหน้า
 

ภาคใต้

สกสว. เผยทิศทางยุทธศาสตร์ พร้อมขับเคลื่อนระบบ ววน. นำร่องแก้ปัญหาพื้นที่ภาคเหนือ
สกสว. เผยทิศทางยุทธศาสตร์ พร้อมขับเคลื่อนระบบ ววน. นำร่องแก้ปัญหาพื้นที่ภาคเหนือ
 
รมว.อว. ลงพื้นที่จังหวัดลำปางมอบนโยบายเดินหน้าโครงการ “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ด้าน สกสว. เสนอทิศทางยุทธศาสตร์ใช้ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกขับเคลื่อนองค์ความรู้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมแก้ปัญหา
 

SMEs

สกสว.เปิดเวทีแจงงบวิจัย 2.4 หมื่นล้านปี 65 พร้อมเร่งพัฒนาขีดความสามารถแก้วิกฤตชาติ
สกสว.เปิดเวทีแจงงบวิจัย 2.4 หมื่นล้านปี 65 พร้อมเร่งพัฒนาขีดความสามารถแก้วิกฤตชาติ
 
สกสว. เปิดเวทีแจงแนวทางปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ววน. ปี 65 จำนวน 24,000 ล้านบาท มุ่งเชิญชวนประชาคมวิจัยสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) การยื่นคำของบประมาณด้าน ววน.
 

SMEs

สกสว.จับมือก.การท่องเที่ยวฯ หารือหนุนวิจัยฟื้นการท่องเที่ยวไทย เล็งผลภาคีรวมพลังเข้มข้น
สกสว.จับมือก.การท่องเที่ยวฯ หารือหนุนวิจัยฟื้นการท่องเที่ยวไทย เล็งผลภาคีรวมพลังเข้มข้น
 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนและบริหารโครงการภายใต้งบอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
 

SMEs

สามพรานโมเดล รวมพลังภาคี จัดงานสังคมสุขใจ ชูคอนเซ็ปต์“เราปรับ...โลกเปลี่ยน”
สามพรานโมเดล รวมพลังภาคี จัดงานสังคมสุขใจ ชูคอนเซ็ปต์“เราปรับ...โลกเปลี่ยน”
 
นครปฐม - เดินหน้าขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ไม่หยุดยั้ง สามพรานโมเดล รวมกับ ททท.ทีเส็บ สสส. เซ็นทรัล พีทีที โกลบอล เคมิคอล รพ.มหาชัย 2 เกษตรกรอินทรีย์ และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา เตรียมพร้อมจัดงานสังคมสุขใจ ครั้
 

ภูมิภาค

สถาบัน APi โชว์ผลงานช่วยผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมขยายตลาดได้กว่า 600 ราย
สถาบัน APi โชว์ผลงานช่วยผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมขยายตลาดได้กว่า 600 ราย
 
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) เผยปี 63 ช่วยสร้างโอกาสในการขยายตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย กว่า 600 ราย เตรียมลุยต่อปี 64 จัดกิจกรรมเพิ่มเติมอีก ทั้งการเพิ่มช่องทางการขายออฟไลน์และออนไลน์
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

“เบญจจินดา” ทุ่มงบตั้งเสาอัจฉริยะ Smart Pole ต้นละ 5 ลบ. 100 ต้น ติดฟรีทั่ว 13 เทศบาลอัจฉริยะ
“เบญจจินดา” ทุ่มงบตั้งเสาอัจฉริยะ Smart Pole ต้นละ 5 ลบ. 100 ต้น ติดฟรีทั่ว 13 เทศบาลอัจฉริยะ
 
ยูไนเต็ด เทคโนโลยี เอ็นเตอร์ไพรส์ (UTE) เครือเบญจจินดากวาดเรียบงานเมืองอัจฉริยะ 13 เทศบาลในโครงการกฏบัตรสมาร์ทซิตี้ชาร์เตอร์ (Smart City Charter) ผงาดเป็นบริษัทเดียวที่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไข เบื้องต้นยังไม่เปิ
 

Cyber BIZ

UTE ผนึก“กฎบัตรแห่งชาติ”ดัน13เมือง เข้าแผนพัฒนา”สมาร์ทซิตี้ชาร์เตอร์”
UTE ผนึก“กฎบัตรแห่งชาติ”ดัน13เมือง เข้าแผนพัฒนา”สมาร์ทซิตี้ชาร์เตอร์”
 
UTE ผนึกกำลัง กฎบัตรแห่งชาติ เปิดผังดัน 13 เมือง เข้าแผนพัฒนาโครงสร้าง สมาร์ทซิตี้ชาร์เตอร์ ชูระบบเมืองอัจฉริยะ ต้นแบบนำประเทศไทย สู่เมืองนานาชาติ คาดว่า จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ย่านอัจฉริยะและพื้นที่โดยรอบ ไม่น้อยกว่า 5
 

News1