xs
xsm
sm
md
lg

สังเวชนียสถาน 4

พระพุทธรูปปางอุลตร้าแมน : ทำลายหรือส่งเสริม
พระพุทธรูปปางอุลตร้าแมน : ทำลายหรือส่งเสริม
 
สิ่งที่เตือนใจให้ระลึกถึงเรียกว่า เจดีย์ในศาสนาพุทธหมายถึง สิ่งที่เคารพบูชา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้ามีอยู่ 4 ประเภทคือ1. ธาตุเจดีย์ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ รวมไปถึงเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ2. บริโภคเจดีย์ ได้แก่
 

ผู้จัดการรายวัน