xs
xsm
sm
md
lg

วรัชญา ศรีมาจันทร์

ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ 3 ปี สอดรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนและประเทศชาติ
ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ 3 ปี สอดรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนและประเทศชาติ
 
ก.ล.ต. วาง 4 เป้าหมายตอบโจทย์การพัฒนาทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อน 7 แผนยุทธศาสตร์ปี 2563-2565 มุ่งเน้นการเข้าถึงตลาดทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และการกำกับดูแลที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับรอง
 

หุ้น

ก.ล.ต. ร่วมเป็นเจ้าภาพสัมมนาภาคธุรกิจเน้นจ้างงานที่หลากหลาย เปิดรับความแตกต่างของบุคคล
ก.ล.ต. ร่วมเป็นเจ้าภาพสัมมนาภาคธุรกิจเน้นจ้างงานที่หลากหลาย เปิดรับความแตกต่างของบุคคล
 
ก.ล.ต. เป็นเจ้าภาพร่วมกับ UNDP และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม จัดสัมมนาหวังหนุนบริษัทขนาดใหญ่ให้ส่งเสริมความเท่าเทียม เห็นถึงคุณค่าความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งการจ้างงานสตรีและผู้พิการ ตลอดจนลดการกีดกันในกระบวนการจ้างงาน
 

หุ้น

ก.ล.ต. ประชุมร่วม FETCO ประจำไตรมาส เพื่อร่วมมือพัฒนาตลาดทุนไทย
ก.ล.ต. ประชุมร่วม FETCO ประจำไตรมาส เพื่อร่วมมือพัฒนาตลาดทุนไทย
 
ก.ล.ต. จัดประชุมร่วม สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ประจำไตรมาส เพื่อหารือนโยบายสำคัญและแนวทางในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทย ให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รองรับแผนการลงทุนระยะยาวที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอ
 

หุ้น

ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62
ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62
 
ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นบทบาทด้านพัฒนาตลาดทุนควบคู่คุ้มครองผู้ลงทุน โดยจัดกลุ่มงานใหม่ รวมงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการใหม่ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต
 

หุ้น

บอร์ด ก.ล.ต.เห็นชอบปรับโครงสร้างองค์กร เพิ่มหน่วยงานใหม่ มีผล 1 ม.ค.60
บอร์ด ก.ล.ต.เห็นชอบปรับโครงสร้างองค์กร เพิ่มหน่วยงานใหม่ มีผล 1 ม.ค.60
 
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (บอร์ด ก.ล.ต.) เห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรในระดับสายงานและเพิ่มหน่วยงานใหม่ โดยแต่งตั้งและสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการแต่งตั้งผู้
 

ทันเหตุการณ์

“ก.ล.ต.” เปิดเฮียริ่ง “CG Code-I Code” หวังยกระดับโครงสร้างโดยรวมสู่ความยั่งยืน
“ก.ล.ต.” เปิดเฮียริ่ง “CG Code-I Code” หวังยกระดับโครงสร้างโดยรวมสู่ความยั่งยืน
 
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็น CG Code-I Code มุ่งส่งเสริมผู้ลงทุน ภาคธุรกิจ ระบบ ศก. และสังคม พร้อมยกระดับบรรษัทภิบาล เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 

หุ้น

ก.ล.ต.วางแนวปฏิบัติสำหรับ บจ.ในการเรียกเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
ก.ล.ต.วางแนวปฏิบัติสำหรับ บจ.ในการเรียกเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 
ก.ล.ต. วางแนวปฏิบัติสำหรับ บจ. ในการเรียกเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินควร ยอมรับที่ผ่านมา พบว่าแต่ละ บจ.ได้กำหนดเอกสารดังกล่าวแตกต่างกัน จนอาจทำให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจบางส่วน ถูกปฏิเสธการเข้าร่วมประชุม พร้อมเรียกร้องให้งดแจกของชำร่วย
 

หุ้น