xs
xsm
sm
md
lg

มัดมือชก

“น้ำตาชาวบ้านจะต้องไม่ไหลอีก” จากนโยบายพัฒนาน้ำของรัฐบาล จารจารึกไว้ในมาตุภูมิเรื่องราวของ “เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า ภาคใต้”
“น้ำตาชาวบ้านจะต้องไม่ไหลอีก” จากนโยบายพัฒนาน้ำของรัฐบาล จารจารึกไว้ในมาตุภูมิเรื่องราวของ “เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า ภาคใต้”
 
การจัดการน้ำในภาคใต้จะถูกกำหนดขึ้นใหม่ทั้งหมด ภายใต้การนำร่องของพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง อีกทั้งยังหวังว่า น้ำตาของชาวใต้จะไม่หลั่งไหลอีก อันเป็นผลมาจากนโยบายด้านการพัฒนาน้ำของรัฐบาล
 

ภาคใต้