xs
xsm
sm
md
lg

ผลไม้ประจำถิ่น

ไทยส่งออกผลไม้ปีละ 4.5หมื่นล. เร่งยกระดับผลไม้ไทยเพิ่มมูลค่า
ไทยส่งออกผลไม้ปีละ 4.5หมื่นล. เร่งยกระดับผลไม้ไทยเพิ่มมูลค่า
 
ไทยเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกผลไม้ จำนวน 45,613 ล้านบาท ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ