xs
xsm
sm
md
lg

นักกีฬาโดรน

“โดรน” นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีบทบาทสูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น
“โดรน” นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีบทบาทสูงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดียิ่งขึ้น
 
“โดรน” ปัญญาประดิษฐ์ที่มีศักยภาพนวัตกรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมโดรนทั่วโลก  ปัจจุบัน ได้เข้ามามีบทบาทต่อภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทย รวมทั้ง ยังส่งผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยให้ด
 

Online Section