xs
xsm
sm
md
lg

ซื้อขายหุ้นชั่วคราว

เปิดปูม “16 หุ้น SP” ก่อนเทรด ผู้สอบบัญชีไม่รับรอง - ไม่ส่งงบการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นลดต่ำกว่า 50%
เปิดปูม “16 หุ้น SP” ก่อนเทรด ผู้สอบบัญชีไม่รับรอง - ไม่ส่งงบการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้นลดต่ำกว่า 50%
 
เปิดเบื้องหลัง 16 บจ.ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “SP ห้ามซื้อขาย” ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กลับเข้ามาซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน ระบุสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไม่สามารถนำส่งงบการเงิน - ผู้สอบบัญชีไม่รับรอบงบการเงิน
 

หุ้น