xs
xsm
sm
md
lg

กรมที่ดินจัดทำระบบประเมินสำนักงานและเจ้าหน้าที่เพื่อก้าวสู่บริการแห่งความเป็นเลิศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ในปัจจุบันนี้ภาครัฐกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ จากบริบทของโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Digital Disruption) ทางรัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายในการพลิกโฉม (Transform) หน่วยงานภาครัฐหรือระบบราชการให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติ และรองรับโมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

กรมที่ดินจึงได้มอบนโยบายผ่านระบบ Video Conference System ให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการกรมที่ดินทั่วประเทศ ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ในเรื่อง “Smart Land Changes” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยหนึ่งในนโยบายที่ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ “การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง : People Centric” เพราะงานที่ดิน คือ งานบริการ ซึ่งการบริการประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่ดิน เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาที่แม่นยำ บริการด้วยมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส ต้อนรับขับสู้ อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนการทำงาน ตามคู่มืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และลดภาระของประชาชนในการทำธุรกรรมตามนโยบายประเทศไทย 4.0

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก มีปริมาณงานที่ต้องให้บริการประชาชนทั้งงานทะเบียนและงานรังวัด จากข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่า มีประชาชนมาใช้บริการ ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ จำนวน 13,295,931 ราย สามารถจัดเก็บรายได้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และอื่นๆ เป็นรายได้ของรัฐ รวมทั้งสิ้น 108,658.41 ล้านบาท ดังนั้น กรมที่ดินยุคใหม่จึงต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Disruption) และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centric) การดำเนินงานของกรมที่ดินต้องมีความชัดเจน ถูกต้องแม่นยำ และโปร่งใส

ดังนั้น กรมที่ดินจึงได้จัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่แต่ละรายในการให้บริการประชาชนทั่วประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้
1.เพื่อรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ คำติชม ในเชิงสร้างสรรค์จากประชาชนผู้รับบริการ
2.ช่วยปรับเปลี่ยนแนวคิดพฤติกรรม (Mindset) ในการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการประชาชนด้วยมิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ
3.เป็นการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว สะดวกสบาย สอดคล้องต่อวิถีขีวิตของประชาชนในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ท่านที่ไปใช้บริการสำนักงานที่ดินแล้ว สามารถทำการประเมินความพึงพอใจได้ง่ายๆ โดยใช้ SmartPhone สแกน QR Code เพียง 3 ขั้นตอน “สแกน - ประเมิน - ส่ง” เพื่อให้กรมที่ดินได้รับข้อมูลมาพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกรมที่ดินให้ดียิ่งๆ ขึ้น

ไปใช้บริการสำนักงานที่ดินที่ใดช่วยกันประเมินเพื่อปรับปรุงงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...