xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส. โอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ให้ชาวนา 9 จังหวัดภาคใต้แล้วกว่า 2.4 พันราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธ.ก.ส. โอนเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ 9 จังหวัดทางภาคใต้แล้วกว่า 2.4 พันราย และในพื้นที่ 5 จังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงจนครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.62 หลังตรวจสอบพบมีการปลูกข้าวและระบุการเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่กำหนดตามเอกสารในมติ ครม. จริง

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชี้แจงว่า จากกรณีที่ ธ.ก.ส.ได้โอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ รอบแรกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีการปลูกข้าวตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.62 และระบุการเก็บเกี่ยวในช่วงนี้

ทั้งนี้ ตามข้อมูลที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งมาให้ และเนื่องจากเป็นการโอนเงินในรอบแรกของโครงการสำหรับฤดูทำนาในปีนี้ จึงต้องมีการตรวจสอบซ้ำเพื่อให้การโอนเงินสอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ของโครงการ ประกอบกับมีการทักท้วงขอให้มีการสอบทานข้อมูลบางส่วนที่อาจไม่สอดคล้องต่อมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ส.ค.62 ซึ่งกำหนดระยะเวลาที่จะขอใช้สิทธิชดเชยระหว่างวันที่ 15 ต.ค.62 ถึง 28 ก.พ.63 ยกเว้นเกษตรกรภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.-31 พ.ค.63 เพื่อป้องกันความเสียหาย ธ.ก.ส. จึงได้มีการดึงเงินกลับและเร่งดำเนินการสอบทานความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. กำหนด และป้องกันปัญหาเกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่างก่อนระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ผลจากการสอบทาน พบว่า เป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้ที่มีการปลูกข้าวก่อนกำหนด ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.62 เป็นต้นมา และแจ้งข้อมูลเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงระยะเวลานี้จริง โดยเอกสารโครงการประกันรายได้ระบุว่า เกษตรกรสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เก็บเกี่ยวเป็นต้นไป ยกเว้นเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงการซึ่งสามารถจ่ายได้

ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงได้โอนเงินชดเชยส่วนต่างเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่เกษตรกรทุกรายแล้ว จำนวน 2,473 ราย ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา และสงขลา และในพื้นที่ 5 จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.62


กำลังโหลดความคิดเห็น...