xs
xsm
sm
md
lg

กสิกรไทยตั้ง "ขัตติยา อินทรวิชัย" นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน "บัณฑูร ล่ำซำ"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ให้แต่งตั้ง น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร สืบแทนนายบัณฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งให้นายบัณฑูร ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ โดยมีผลตั้งแต่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ได้เริ่มทำงานกับธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ปี 2530 ที่ฝ่ายสินเชื่อการเกษตรและการผลิต ปี 2535 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการวาณิชธนกิจ ปี 2538 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาดและเครดิต ปี 2544 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การ ปี 2545 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ปี 2553 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ปี 2557 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และปี 2559-ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...