xs
xsm
sm
md
lg

สตาร์คฯ ซื้อธุรกิจ Logistic ชั้นนำ อดิสรสงขลา P/E สุดต่ำเพียง 3.8 เท่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


STARK แผลงฤทธ์ซื้อธุรกิจ Logistic ชั้นนำ “อดิสรสงขลา” P/E สุดต่ำเพียง 3.8 เท่า พร้อมเปิดกระเป๋าเก็บเงินสดที่ติดมาด้วยกว่า 1,000 ล้านบาท คาดธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (“บริษัท” หรือ “STARK”) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่พิจารณาอนุมัติให้บริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พินวีล 2 จำกัด (“พินวีล 2”) จากผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย คือ บริษัท ทีมเอ โฮลดิ้ง จำกัด นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และนางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์ ในราคารวมทั้งสิ้น 1,550 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 109,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ในบริษัท อดิสรสงขลา จำกัด (“อดิสร”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยพินวีล 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของอดิสร

บริษัทอดิสรสงขลา จำกัด หรือ “อดิสร” ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เช่นการเป็นตัวกลางในการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของลูกค้าเอง (Recruiting services) การจัดหาแรงงานของอดิสรเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า (Manpower services), ให้บริการให้เช่าสินทรัพย์ ได้แก่คลังสินค้าและอุปกรณ์และเครื่องจักร, ให้บริการรับจ้างขนส่ง และให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียมเช่นการให้บริการทำความสะอาดเรือและถังน้ำมันบนเรือ (Vesselcleaning) การก่อสร้างชิ้นงานและการติดตั้งชิ้นงาน (Offshoreconstruction services) และการซ่อมบำรุง (Fabrication andmaintenance services) เป็นต้น โดยอดิสรเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2523 ที่จังหวัดสงขลา ผู้บริหารและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญชำนาญในธุรกิจที่ทำอยู่ และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนี้ทำให้สามารถมองภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน ปัจจัยใดที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำงานก็ทำการแก้ไขป้องกัน จนทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างเช่นในธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล กว่า 30 ปีที่อดิสรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องทำงานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม โดยปัจจุบันอดิสรให้บริการแรงงานฝีมือมากกว่า 750 คนต่อลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ทั้งนี้ อดิสรมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 89.2 ล้านบาท ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 103.7 ล้านบาท และปี 2561 มีกำไรสุทธิ 129.5 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเล็งเห็นว่าการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดในครั้งนี้สมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการช่วยขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว

อีกทั้งการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะเสมือนมีเงินสดจากการคืนหนี้ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อดิสรสงขลา จำกัด จำนวนประมาณ 1,059 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดคืนหนี้ดังกล่าวทั้งหมดภายในไตรมาส 2 ปี 2563 และเมื่อนำเงินสดดังกล่าวมาหักกับมูลค่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ 1,550 ล้านบาท จะเสมือนว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้เท่ากับประมาณ 491 ล้านบาท หรือเสมือนว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวที่ P/E เท่ากับ 3.8 เท่า โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น...