xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติวงเงินก่อหนี้ปีงบฯ 63 อยู่ที่ 8.94 แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กระทรวงการคลัง เผยแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 ที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แผนฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งประกอบด้วย แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 894,005.65 ล้านบาท แผนการบริหารหนี้เดิม วงเงิน 831,150.32 ล้านบาท และแผนการชำระหนี้ วงเงิน 398,372.55 ล้านบาท

ทั้งนี้ แผนฯ ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนการดำเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัวของรัฐบาล (Expansionary Fiscal Policy) การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นกลไกขับเคลื่อนการลงทุนของภาครัฐได้ตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวและเติบโตได้ตามศักยภาพ รวมถึงสนับสนุนมาตรการทางการคลังเพื่อกระตุ้นการบริโภคและฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้นของรัฐบาล ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2563

โดยแผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจวงเงิน 894,005.65 ล้านบาท จะแบ่งเป็นการกู้เงินเพื่อลงทุนวงเงิน 711,235.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79.56 ของแผนการก่อหนี้ใหม่ เช่น การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณโครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟฟ้า โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาค และโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า เป็นต้น และ 2) การกู้เงินเพื่อบริหารสภาพคล่องและดำเนินกิจการทั่วไป วงเงิน 182,770.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.44 ของแผนการก่อหนี้ใหม่

สำหรับแผนการชำระหนี้ของรัฐบาลและหนี้หน่วยงานของรัฐจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 309,118.39 ล้านบาท จะประกอบด้วย การชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 89,170.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.8 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งสอดคล้องต่อประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ

สำหรับการกำหนดสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้กำหนดสัดส่วนงบประมาณเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐบาลรับภาระต้องตั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2) การชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน จำนวน 219,947.99 ล้านบาท

นอกจากนี้ การดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 : ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 โดยกรอบการบริหารหนี้สาธารณะจะอยู่ภายใต้กรอบที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด ดังนี้ กรอบในการบริหารหนี้สาธารณะจะต้องไม่เกินร้อยละ 60 ต่อจีดีพี ขณะที่ประมาณการในปีงบประมาณจะอยู่ที่ร้อยละ 42.8 ต่อจีดีพี ขณะที่กรอบดำเนินงานภาระหนี้ต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นจะอยู่ที่ 35% แต่ประมาณการในปีงบประมาณ 2563 จะอยู่ที่ 18.48%

ด้านสัดส่วนภาระหนี้ที่เป็นเงินต่างประเทศทั้งหมดต่อหนี้สาธารณะโดยรวมนั้นภายใต้กรอบที่กำหนดในพระราชบัญญัติการรักษาวินัยการเงินการคลังได้กำหนดไว้ที่ 20% ส่วนประมาณการปีงบประมาณ 2563 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.86 ขณะที่สัดส่วนหนี้สาธารณะที่เป็นเงินตราต่างประเทศเทียบรายได้จากการส่งออกสินค้าบริการตามกฎหมายกำหนดจะอยู่ที่ร้อยละ 5 ส่วนประมาณการปีงบประมาณ 63 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 0.15


กำลังโหลดความคิดเห็น...