xs
xsm
sm
md
lg

สั่งพักผู้แนะนำการลงทุน "กิตติชัย ปึงวัฒนา" แสวงหาประโยชน์จากลูกค้าโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนกรณีแสวงหาประโยชน์จากลูกค้าโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนายกิตติชัยเป็นเวลา 6 เดือน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 รายนายกิตติชัย ปึงวัฒนา ขณะกระทำความผิดสังกัด บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ฐานแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน

ก.ล.ต. ได้รับรายงานการตรวจสอบจาก บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมพบว่า ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 นายกิตติชัยตกลงรับผลประโยชน์ ร้อยละ 1 จากการโอนเงินจากต่างประเทศ มูลค่า 500 ล้านยูโร ตามที่ลูกค้าเสนอ โดยการช่วยเหลือลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้สำหรับเตรียมการในการทำธุรกรรมรับโอนเงินจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ ธุรกรรมการโอนเงินดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นตามที่ลูกค้าแจ้งนายกิตติชัย

การกระทำของนายกิตติชัยข้างต้น เป็นการแสวงหาประโยชน์จากผู้ลงทุนโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติงาน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ก.ล.ต. จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนายกิตติชัยเป็นเวลา 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 แต่เนื่องจากระยะเวลาในการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 ของนายกิตติชัย มีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดระยะเวลาในการรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนในคราวต่อไปจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จนครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันที่การพักความเห็นชอบมีผล

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์พบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายการการโอนเงินจำนวนมากที่กล่าวข้างต้น บริษัทหลักทรัพย์ต้องระมัดระวังในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้บริษัทหลักทรัพย์เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือฟอกเงิน


กำลังโหลดความคิดเห็น...