xs
xsm
sm
md
lg

SCB ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)(SCB) ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนระดับโลกดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ทั้งในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ประจำปี 2562 โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 ธนาคารที่มีการดำเนินงานสอดคล้องต่อแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนระดับโลกสูงสุด (Top 10 Sustainability Leaders) หมวดธุรกิจธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของธนาคารในการมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) ธนาคารมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งธนาคารตระหนักดีว่า ธุรกิจที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นมิใช่ธุรกิจที่มุ่งเน้นเพียงผลประกอบการที่ดีเท่านั้น หากแต่เป็นธุรกิจที่สามารถปรับตัวภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังคำนึงถึงความสมดุลที่จะสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยธนาคารเชื่อว่าแนวปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนนั้นจะต้องถูกบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยไม่ถือว่าเป็นภาระหรือต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ธนาคารจึงได้มีการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการผสานแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจของธนาคาร และมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถวัดผลสำเร็จได้ โดยมีแนวทางการดำเนินกิจการบนเส้นทาง "ธนาคารเพื่อความยั่งยืน" หรือ Sustainable Banking ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ Sustainable Finance, Financial Inclusion และ Financial Literacy

Sustainable Finance การสนับสนุนทางการเงินที่ยั่งยืน โดยผนวกการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ทุกกลุ่มธุรกิจควบคู่ไปกับการพิจารณาผลตอบแทนทางการเงิน โดยธนาคารได้มีการจัดทำรายการสินเชื่อต้องห้าม (Exclusion List) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของธนาคารในการไม่สนับสนุนสินเชื่อแก่ธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ และผลิตหรือจำหน่ายอาวุธทำลายล้างสูง พร้อมกันนี้ ธนาคารยังมุ่งสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจหรือโครงการที่ช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

Financial Inclusion การสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในระบบได้อย่างทั่วถึง ทั้งลูกค้าทั่วไป ลูกค้า SME รวมถึงลูกค้าที่ไม่มีหลักประกัน โดยธนาคารได้นำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและวินัยทางการเงินของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อ ส่งผลให้ลูกค้าที่ไม่มีหลักประกันซึ่งเดิมไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในระบบ ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินที่เหมาะสมต่อความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของตนเองภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม

Financial Literacy การส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินแก่ลูกค้าและสังคมไทย ผ่านแนวทางการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งช่องทางออนไลน์และสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ทางการเงินที่เหมาะสมต่อไลฟ์สไตล์ของตน โดยมีรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ประชาชนสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการดำเนินธุรกิจได้ อีกทั้งธนาคารได้มีการปรับใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เก็บหอม” ที่ช่วยให้การออมเป็นเรื่องง่าย และสอดรับต่อไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ธนาคารตระหนักดีว่า ในฐานะตัวกลางภาคการเงินที่มีบทบาทสำคัญในการส่งมอบคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม ธนาคารจึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้พันธกิจบนเส้นทาง “ธนาคารเพื่อความยั่งยืน” อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของสังคมไทยโดยรวมด้วยเช่นกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...