xs
xsm
sm
md
lg

“ปูนซิเมนต์ไทย” ออกหุ้นกู้ 1 หมื่นล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3% ให้ผู้ถือหุ้นกู้-ประชาชนทั่วไปจองซื้อ ต.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


SCC ออกหุ้นกู้ 1 หมื่นล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3% ให้ผู้ถือหุ้นกู้-ประชาชนทั่วไปจองซื้อ ต.ค.นี้ โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ประสานงานการจัดออกและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (SCC19NA) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้จองซื้อในวันที่ 1-4, 7 ต.ค. 62 และเสนอขายผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่จัดออกโดย บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ทุกรุ่น ให้จองซื้อในวันที่ 25, 28-29 ต.ค. 62 และผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อได้ในวันที่ 30-31 ต.ค. 62

ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ประสานงานการจัดออกและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 62

บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ จำนวนเงิน 10,000 ล้านบาท ในวันที่ 1 พ.ย. 62


กำลังโหลดความคิดเห็น...