xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ของ PPPM ครั้งที่ 2/2561 ไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม 2 กันยายน 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM ครั้งที่ 2/2561 ไปใช้สิทธิลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ในวันที่ 2 กันยายน 2562 กรณี PPPM ผิดชำระหนี้หุ้นกู้ เพื่อพิจารณารายละเอียดการขออนุมัติขยายระยะเวลาชำระหนี้และการขอยกเว้นไม่ชำระดอกเบี้ยผิดนัด

PPPM มีมติกำหนดให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 2 กันยายน 2562 กรณีการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 มูลค่า 319.50 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว PPPM จึงดำเนินการเตรียมขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในการขยายระยะเวลาการชำระไถ่ถอนเงินต้นของหุ้นกู้นี้ออกไปถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 หรือขยายไป 330 วัน และขออนุมัติแก้ไขอัตราดอกเบี้ยปกติจากร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.75 ต่อปี โดยจะขอผ่อนผันยกเว้นอัตราดอกเบี้ยผิดนัด (อัตราดอกเบี้ยปกติบวกร้อยละ 2 ต่อปี หรือร้อยละ 9.25 ต่อปี) ซึ่ง PPPM จะใช้เงินทุนหมุนเวียนในการชำระดอกเบี้ย และจะขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินการและขายหลักทรัพย์เพื่อค้าสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อครบกำหนด

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2561 ทุกราย ไปใช้สิทธิลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเอง หากผู้ถือหุ้นกู้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน และให้ศึกษาข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อเสนอและแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้อย่างรอบคอบ นอกจากนี้ หากยังมีความไม่ชัดเจนในประเด็นใด ผู้ถือหุ้นกู้ควรอภิปรายและซักถามผู้บริหารในที่ประชุมจนได้ข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจ เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง


กำลังโหลดความคิดเห็น...