xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เผยต่างชาติถือครองหุ้นไทยสูงถึง 5.15 ล้านล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลท.เผยสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ต่างชาติถือครองหุ้นไทย 5.15 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.97 ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด ผลจากซื้อสุทธินักลงทุนต่างประเทศกว่า 54,040 ล้านบาท หลังจาก MSCI เพิ่มน้ำหนักหุ้นไทย โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ อเมริกา ถือครองหุ้นสูงสุด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปิดเผยรายงาน “Foreign Holding 2019 : เปิดพอร์ตการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศ ปี 2562” ของนางสาวสุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลท. โดยระบุว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 มูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.15 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.97 ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์และการซื้อสุทธินักลงทุนต่างประเทศกว่า 54,040 ล้านบาท ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก MSCI ปรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดของการลงทุน โดยสามารถนำหลักทรัพย์ NVDR เข้ามาคำนวณสำหรับ MSCI Emerging Market ส่งผลให้หุ้นไทยโดยรวมมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังปรับเพิ่ม 4 หลักทรัพย์ไทยใน MSCI Thailand (INTUCH CENTEL RATCH และ DTAC) ทำให้ปัจจุบันมี 37 หลักทรัพย์ไทยเป็นองค์ประกอบในดัชนี MSCI Thailand

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 รายหมวดธุรกิจ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นทุกหมวดธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดธนาคาร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวมสูงกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศ และตามมาด้วยหมวดพาณิชย์ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งหมวดธุรกิจที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมีมูลค่าการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมนักลงทุนต่างประเทศ

นอกจากนี้ พบว่ามีนักลงทุนต่างประเทศ 114 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4 สัญชาติ โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์ และอเมริกา เป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สัญชาติแรกต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ตามด้วยนักลงทุนจากฮ่องกง ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ มอริเชียส ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และลักเซ็มเบริ์ก ตามลำดับ ทั้งนี้ ทั้ง 10 สัญชาติที่กล่าวมาข้างต้นมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 4.59 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.91 ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศทั้งหมด


กำลังโหลดความคิดเห็น...