xs
xsm
sm
md
lg

“อิ๊กดราซิล กรุ๊ป” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 45 ล้านหุ้น เล็งเข้าตลาด mai

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"อิ๊กดราซิล กรุ๊ป" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO จำนวน 45 ล้านหุ้น เล็งเข้าตลาด mai เผยจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนขยายสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ พร้อมตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ

บมจ.อิ๊กดราซิล กรุ๊ป ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 45 ล้านหุ้น มีความประสงค์จะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อใช้ขยายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ และลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย และอเมริกา

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิกเกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกม โดยมีจุดเด่นในด้านการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการให้บริการหลัก 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. งานโฆษณาและภาพยนตร์ (Visual Effects) บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำงานออกแบบและสร้างสรรค์งานตัดแต่งภาพเคลื่อนไหว รวมถึงเทคนิคพิเศษในประเทศไทย โดยให้บริการครอบคลุมงานภาพทางด้านโฆษณา รวมถึงงานภาพในภาพยนตร์ ทั้งนี้ การให้บริการของบริษัทฯ ครอบคลุมงานหลังการถ่ายทำ (Post-Production Process) ของการทำงานโฆษณาหรืองานภาพยนตร์โดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ภาพ ตัวละคร รวมถึงงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นหลัก

2. งานภาพยนตร์แอนิเมชัน (Animation Movie) บริษัทฯ ให้บริการในการจัดทำงานภาพยนตร์แอนิเมชัน โดยสามารถให้บริการครอบคลุมขอบเขตการทำงานในส่วนของงานผลิตแอนิเมชัน(Production Process) และงานประกอบและตกแต่งภาพ (Post Production Process / Compositing Process) ในส่วนของงานภาพยนตร์แอนิเมชันบริษัทฯ สามารถสร้างสรรค์งานภาพยนตร์แอนิเมชันทั้งแบบภาพยนตร์สั้นและยาว ขึ้นอยู่กับรูปแบบการว่าจ้างจากทางลูกค้า โดยบริษัทฯ สามารถให้บริการงานผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันได้เกือบทุกขั้นตอน ซึ่งครอบคลุมทั้งงานในส่วนของการออกแบบภาพรวม (Concept Art) แต่งเรื่องราว (Story) จัดทำ StoryBoard งานสร้างรูปร่าง 3 มิติ (3D Modeling) การทำภาพเคลื่อนไหว (Animate) งานเทคนิคพิเศษ (Special Effect) ตลอดจนงานในส่วนอื่นๆ

3. งานผลิตและรับจ้างผลิตเกม (Game & Production) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและรับจ้างผลิตเกมในระบบต่างๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์ (Personal Computer) เกมมือถือ รวมถึงเกมในระบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual reality : VR) เป็นต้น

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 3 เดือน ปี 2562 มีรายได้จากการประกอบกิจการ 45.76 ล้านบาท ต้นทุนในการประกอบกิจการ 27.71 ล้านบาท กำไรสุทธิสำหรับงวด 7.32 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562 สินทรัพย์รวม 172.44 ล้านบาท หนี้สินรวม 44.87 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 127.57 ล้านบาท

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2559-2561 อยู่ที่ 28.14 ล้านบาท 14.02 ล้านบาท และ 21.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิปรับลดลงในปี 2560 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากการเพิ่มจำนวนพนักงานในฝ่าย Animation และ Game เพื่อเตรียมรองรับงานในปี 2561 ซึ่งโดยปกติในช่วงแรกค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นจะสูงกว่ารายได้ที่รับรู้เพิ่มในงวดในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 กำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากการเติบโตของรายได้จากการให้บริการทั้งส่วนงาน Animation และงาน Game แต่กำไรสุทธิยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปี 2559 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 20.85 ล้านบาทในงวดดังกล่าว

โครงการในอนาคต บริษัทฯ มีโครงการในอนาคตที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยผลักดันและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ในเชิงกลยุทธ์ระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้วางแผนการลงทุน 2 โครงการ ได้แก่ 1) ขยายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ บริษัทฯ วางแผนขยายพื้นที่ทำงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับงานในอนาคตระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ วางแผนเช่าสำนักงานแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและสรรหาสถานที่เหมาะสม

2) ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าในภูมิภาคเอเชียและอเมริกา โดยบริษัทฯ วางแผนจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อรองรับการให้บริการในภูมิภาคเอเชียและอเมริกา สำหรับนโยบายการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทฯ บริษัทฯ มุ่งหวังจะถือหุ้น 100% ยกเว้นในกรณีที่จะมีผู้ร่วมก่อตั้งในประเทศนั้นๆ มาร่วมลงทุนด้วยในฐานะ Strategic Partner ซึ่งในกรณีนั้นบริษัทอาจพิจารณาลดสัดส่วนการถือหุ้นลงจากเดิมแต่ไม่ต่ำกว่าสัดส่วน 51% โดยบริษัทจะคำนึงถึงอำนาจควบคุมของบริษัทในการทำงานของบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นหลัก

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 67,500,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว 67,500,000 บาท โดยภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 90,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายธนัช จุวิวัฒน์ ถือหุ้น 98,277,400 หุ้น คิดเป็น 73% หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 55%, นายศรุต ทับลอย ถือหุ้น 24,570,000 หุ้น คิดเป็น 18% หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 14% และกองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1 ถือหุ้น 12,150,100 หุ้น คิดเป็น 9% หลังเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ 7%

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี)


กำลังโหลดความคิดเห็น...