xs
xsm
sm
md
lg

"ขุนคลัง" เตรียมพร้อมแจงนโยบายรัฐบาลต่อสภา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


รมว.คลัง เตรียมพร้อมแจงนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับบัตรสวัสดิการฯ ปฏิรูปภาษี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมข้อมูลเพื่อชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อสภา และตอบการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ได้รู้สึกหนักใจต่อการชี้แจง เพราะเป็นการแถลงตามขั้นตอนก่อนรัฐบาลเริ่มทำงานเต็มรูปแบบ จึงพร้อมชี้แจงทุกประเด็น สำหรับนโยบายการลดภาษีบุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 10 เพื่อดูแลคนระดับกลางตามที่รัฐบาลหาเสียงเอาไว้นั้น กำลังศึกษาเศรษฐกิจทั้งระบบ

“แผนการปรับโครงสร้างภาษีได้สั่งผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทำการศึกษาระบบว่าฐานภาษีพิจารณาทั้งเรื่องรายรับ รายจ่ายงบประมาณ จึงยังไม่สรุปว่าจำเป็นต้องปรับขึ้นฐานภาษีตัวอื่นมาชดเชยการลดภาษีบุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 10 เพื่อไม่ให้อีกด้านได้รับผลกระทบ” นายอุตตม กล่าว

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐมนตรีคลังมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับรองรับการแถลงนโยบายรัฐบาลวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ เพื่อเตรียมแผนปฏิบัติเชิงลึกให้สอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาล เช่น นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาประสิทธิภาพบัตรสวัสดิการฯ เพื่อดูแลรายย่อยเพิ่มเติม การปฏิรูปภาษี ส่วนการจัดทำแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังได้เตรียมการรองรับทั้งแผนระยะสั้นที่ใช้งบประมาณปี 2562 และแผนระยะยาวที่ต้องใช้งบปี 2563 จึงต้องมาหารือกันเพิ่มเติม

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า นโยบายเร่งด่วนต้องดำเนินการ เช่น ปัญหาปากท้องชาวบ้าน ต้องปรับปรุงที่ดินทำกินให้เกษตรกรอย่างเพียงพอ การให้สินเชื่อเอื้อต่อการเข้าถึงของรายย่อย การยกระดับบัตรสวัสดิการฯ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ครอบคลุมไปยังกลุ่มมารดาตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิด เด็กเรียนดีแต่มีปัญหาครอบครัว เร่งรัดพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ การปรับปรุงงบประมาณปี 2563 เพื่ออัดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว การยกระดับค่าแรงงานแรกเข้า และปรับค่าแรงให้สอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพ ทักษะฝีมือแรงงาน

ส่วนนโยบายระยะยาวของรัฐบาลที่กระทรวงการคลังรับผิดชอบ ได้แก่ การดูแลวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด โดยจะกำหนดสิทธิทางภาษีให้ชัดเจนเมื่อเข้าลงทุนในกลุ่มเป้าหมาย การปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐทั้งภาษีและทรัพย์สิน ผ่านการขยายฐานภาษีและปรับปรุงอัตราภาษีให้เหมาะสม การจัดทำ Big Data การทบทวนค่าลดหย่อนภาษีที่ไม่จำเป็น ปรับปรุงภาษีรองรับยุคดิจิทัล การส่งเสริมให้เอกชนมีศักยภาพในการแข่งขัน

ด้านการออม พร้อมผลักดันให้ประชาชนทุกกลุ่มมีเงินออมระยะยาวรองรับวัยเกษียณ พัฒนาตลาดเงินตลาดทุนให้เป็นแหล่งทุนของภาคเอกชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจแบ่งปัน เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงกฎหมายรองรับผู้ประกอบการยุคใหม่ การจัดการแหล่งทุน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน สตรีพัฒนาแอปพลิเคชันนวัตกรรม ทำธุรกิจด้วยตนเอง

กระทรวงการคลังยังต้องร่วมมือพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองรับมหานครการบิน ศูนย์กลางการแพทย์ของเอเชีย เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ขยายไปยังเมืองภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา การยกระดับภาคเกษตรเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ทำกิน เพื่อสร้างสังคมเอื้ออาทร สร้างความเข้มแข็งในชุมชน จึงต้องดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิดต่อเนื่องจนถึงวัยเรียน การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพรองรับไทยแลนด์ 4.0


กำลังโหลดความคิดเห็น...