xs
xsm
sm
md
lg

รวมพลังต้านหุ้นเน่า / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เดือนหน้าจะมีองค์กรที่มีบทบาทในตลาดทุนรวม 11 แห่ง นัดประกาศเจตนารมณ์ไม่ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ไม่ตระหนักถึงสังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อกดดันบริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญต่อการสร้างธรรมาภิบาล

การรณรงค์ด้านธรรมาภิบาลดำเนินมานับ 10 ปีแล้ว แต่ไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนัก เพราะไม่มีบทลงโทษสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ไร้ธรรมาภิบาล จนไม่กี่ปีก่อนหน้า เริ่มมีการใช้บทลงโทษทางสังคมต่อบริษัทจดทะเบียนที่กระทำผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ เอาเปรียบนักลงทุนทั่วไป

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมประเดิมใช้บทลงโทษทางสังคม โดยประกาศไม่ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหุ้น ก่อนจะขยายแนวร่วมไปสู่องค์กรอื่นๆ จนนำไปสู่การผนึกกำลัง และเตรียมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

ปัจจุบัน ความเป็นธรรมาภิบาลได้ขยายครอบคลุมไปถึงการคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับกระแสโลก โดยนักลงทุนทั่วโลกให้น้ำหนักการลงทุนในกิจการที่มี ESG

เพราะพิสูจน์แล้วว่า บริษัทที่คำนึงถึง ESG มีการเติบโตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

สถาบันไทยพัฒน์ได้จัดกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยคัดเลือกบริษัทจดทะเบียน 100 แห่งที่ผ่านเกณฑ์ ESG และประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม ESG ปรากฏว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์

และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบางแห่ง ได้ตั้งกองทุนรวมเพื่อลงทุนในหุ้น ESG100 โดยตรง

การเคลื่อนไหวกดดันบริษัทจดทะเบียนที่ไร้ ESG เป็นความพยายามยกระดับตลาดหุ้นไทยให้เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ หากบริษัทจดทะเบียนใดยังเพิกเฉย ไม่พัฒนาด้าน ESG จะถูกต่อต้าน โดย 11 องค์กรในตลาดทุนจะพร้อมใจกันไม่ลงทุน

11 องค์กรที่ประกาศเจตนารมณ์ ESG บริหารเงินลงทุนรวมกันหลายสิบล้านล้านบาท และหากไม่ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนใด จะเป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนทั่วไปรู้ว่า

หุ้นตัวใดบ้างที่นักลงทุนสถาบันขึ้นบัญชีดำ และอยู่ในข่ายหุ้นเน่าที่ควรหลีกเลี่ยงลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมอยู่ใน 11 องค์กรที่จะประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านหุ้นที่ไม่คำนึกถึง ESG ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานมีบทบาทในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน

และเป็นด่านแรกในการกลั่นกรองบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงสามารถรณรงค์เรื่อง ESG อย่างดี

เพราะอาจกำหนดเป็นนโยบายในการพิจารณาอนุมัติการกระจายหุ้นและการรับหุ้นใหม่เข้าจดทะเบียน โดยบริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้น ระดมทุนจากประชาชนทั่วไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องให้ความสำคัญต่อ ESG 

ถ้าไม่ตระหนักถึง ESG อาจไม่ได้รับการพิจารณาเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น

การรณรงค์เรื่อง ESG กำลังดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามบริษัทจดทะเบียนที่กระทำความผิด และสร้างความเสียหายให้นักลงทุน

เพราะยังมีบริษัทจดทะเบียนอีกจำนวนมากที่มีปัญหา โดยนอกจากไม่มีสำนึกด้านธรรมาภิบาลแล้ว ยังมีเจตนาเข้ามาปล้นนักลงทุน ทั้งการใช้ข้อมูลภายในเอาเปรียบนักลงทุน ปั่นหุ้น ผ่องถ่ายเงินออกจากบริษัทจดทะเบียน

และ ก.ล.ต.กำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปราบปรามการกระทำความผิด ทั้งการดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด และเพิ่มบทลงโทษที่หนักขึ้น

หน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหุ้นและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เริ่มเดินหน้ากำจัดพฤติกรรมผิดในตลาดหุ้นอย่างจริงจัง รวมพลังต่อต้านบริษัทจดทะเบียนที่ไม่มีสำนึกในด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและบรรษัทภิบาล

สำหรับนักลงทุนต้องตื่นตัวเหมือนกัน ต้องตระหนักว่า ในตลาดหุ้นยังมีบริษัทจดทะเบียนอีกนับสิบนับร้อยแห่งที่ไร้ธรรมาภิบาล และมีหุ้นอีกนับร้อยบริษัทที่อยู่ในข่ายหุ้นเน่าที่ควรต้องระวัง

แม้จะไม่ระบุว่า หุ้นตัวใดอยู่ในข่ายหุ้นเน่า เป็นบริษัทจดทะเบียนตัวอันตราย แต่พฤติกรรมหุ้นเน่าๆ ดูกันไม่ยากไม่ใช่หรือ

ถ้านักลงทุนรายย่อยร่วมกันต่อต้านหุ้นเน่า พร้อมใจกันไม่ลงทุน บริษัทจดทะเบียนไร้ธรรมาภิบาล คงไม่มีที่ยืนในตลาดหุ้นเหมือนกัน
สถิติบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการรับรอง ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากำลังโหลดความคิดเห็น...