xs
xsm
sm
md
lg

บจธ.ลงพื้นที่สำรวจตลาดพืชผลเกษตรเชียงราย-มั่นใจจัดสรรที่ดินให้ทำเกษตรอินทรีย์ได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บจธ. เดินหน้าโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ลงสำรวจตลาดพืชผลทางการเกษตรมั่นใจเสียงตอบรับจากผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ หลังเตรียมแผนจัดสรรที่ดินในเชียงรายให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ประสงค์ใช้ประโยชน์ที่ดินของ บจธ. ตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม พร้อมสร้างการรับรู้ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการที่ดิน

นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.กล่าวถึงการลงพื้นที่เป้าหมายโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรในจังหวัดเชียงรายเพื่อสำรวจสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ และสำรวจตลาดพืชผลเกษตรอินทรีย์ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวแจ้งความประสงค์ขอเข้าโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรต้องการจะดำเนินการว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือสินค้าเกษตรปลอดภัยนั้นได้รับความนิยมมากจากผู้บริโภคในจังหวัดเชียงรายทำให้กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะใช้ที่ดินของ บจธ.ในการทำเกษตรอินทรีย์นั้นมีความเป็นไปได้

“พื้นที่เป้าหมายที่เกษตรกรนำเสนอมานั้นเดิมเป็นพื้นที่รกร้างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ แต่เกษตรกรต้องการให้ บจธ.เข้ามาเจรจาซื้อที่ดิน และนำเข้าโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรซึ่งในเบื้องต้น บจธ.ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วว่ามีความเหมาะสมกับการเกษตรตามที่เกษตรกรได้วางแผนจะใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ขณะเดียวกัน บจธ. ก็ได้มีการประเมินและพิจารณาความเป็นไปได้ในด้านการตลาดด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรตามแผนแล้วจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้จริงซึ่งจากการลงพื้นที่ดูงานและเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ที่มีการทำเกษตรอินทรีย์และประสบความสำเร็จในจังหวัดเชียงรายพบว่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยนั้นได้รับความนิยมมากทั้งในระดับตลาดชุมชน หรือตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางทั่วไป เช่น ตามโรงพยาบาลและตลาดที่เป็นเฉพาะกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจ SME โดยเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์หรือ
พืชผักปลอดภัยส่วนใหญ่จะมีช่องทางจำหน่ายสินค้าของตัวเองได้และมีรายได้เป็นที่น่าพอใจ หรืออย่างน้อยก็สามารถช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้”ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าว
ดังนั้น จึงมั่นใจว่าหากกลุ่มเกษตรในโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรต้องการนำที่ดินไปใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ก็จะมีตลาดรองรับได้ซึ่ง บจธ. เองนอกจากจะเข้าไปเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดินและนำมาจัดสรรด้วยวิธีเช่าซื้อให้กับเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์แล้ว เรายังติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรให้เป็นไปตามเงื่อนไขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่าจะได้รับความเป็นธรรมและได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย 

โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรเป็นหนึ่งในสี่โมเดลที่ บจธ. ได้ดำเนินการนำร่องเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระจายการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมด้วยการกระจายการถือครองที่ดินให้มีความเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่ม


กำลังโหลดความคิดเห็น...