xs
xsm
sm
md
lg

คลังเผยผู้มีสิทธิ์รับบำนาญดำรงชีพอายุ 70 ปีขึ้นไป ยื่นขอใช้สิทธิ์แล้วแล้ว 2,396 ราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"คลัง" เตรียมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้กับผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป และมีสิทธิได้มายื่นขอรับบำเหน็จดำรงชีพแล้ว โดยเป็นกลุ่มที่ไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน ยื่นรับสิทธิแล้ว 1,786 ราย และกลุ่มที่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกันยื่นรับสิทธิแล้ว 610 ราย

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. 2562 หากผู้รับบำนาญที่เคยขอรับบำเหน็จดำรงชีพในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับในช่วงอายุ 60 ปี และ 65 ปีไปแล้ว และยังไม่ครบตามสิทธิซึ่งรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปและมีสิทธิ ได้รับบำเหน็จดำรงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 64,858 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562)

ทั้งนี้ แบ่งเป็นผู้มีสิทธิที่ไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน จำนวน 47,866 ราย ได้ยื่นรับสิทธิแล้ว จำนวน 1,786 ราย โดยผู้มีสิทธิกลุ่มนี้กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินที่ได้รับเพิ่มตามสิทธิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยตรงของผู้รับบำนาญหลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะโอนเงินเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 กรณียื่นขอรับสิทธิภายในวันที่ 3 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 10 ของเดือน, รอบที่ 2 กรณียื่นขอรับสิทธิภายในวันที่ 12 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 23 ของเดือน, และรอบที่ 3 กรณียื่นขอรับสิทธิภายในวันที่ 23 ของเดือน จะได้รับเงินวันที่ 31 ของเดือน จะเริ่มจ่ายเงินรอบแรกในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

ส่วนผู้มีสิทธิที่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกันซึ่งมีจำนวน 16,992 ราย ได้ยื่นรับสิทธิแล้ว 610 ราย โดยกลุ่มนี้กรมบัญชีกลางจะยกเลิกหนังสือรับรองสิทธิฉบับเดิม และจะออกหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จค้ำประกันฉบับใหม่ให้กับผู้มีสิทธิที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว เพื่อนำหนังสือรับรองฉบับใหม่ไปยื่นกับธนาคารเดิมที่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกันค้างอยู่ เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการในระบบเกี่ยวกับยอดหนี้ของผู้รับบำนาญ แล้วธนาคารจะแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญทราบ เพื่อดำเนินการขอให้กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายและโอนบำเหน็จดำรงชีพให้ผู้รับบำนาญต่อไป

สำหรับผู้รับบำนาญที่ได้ตรวจสอบว่ามีสิทธิและข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วนั้น สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จดำรงชีพตามสิทธิที่ได้รับได้ที่ส่วนราชการผู้เบิกบำนาญ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...