xs
xsm
sm
md
lg

"ทรีซิกตี้ไฟว์" เพิ่มทุน 2.7 หมื่นล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


"ทรีซิกตี้ไฟว์" เพิ่มทุน 2.7 หมื่นล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม 1:4 ที่ 0.02 บาท/หุ้น หากเหลือจะขาย PP

บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 มิ.ย.62 ว่าได้มีมติยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1.33 หุ้นเพิ่มทุนในราคาจองซื้อ 0.045 บาทต่อหุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 (ครั้งใหม่) ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 2,875,125 หุ้น เท่ากับจำนวนเงิน 129,380.63 บาท

ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น TSF-W4 ในอัตราส่วน 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาใช้สิทธิ 0.70 บาท ต่อหุ้น ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 281 หุ้น เท่ากับจำนวนเงิน 196.70 บาท

ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น TSF-W5 ในอัตราส่วน 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาใช้สิทธิ 0.05 บาท ต่อหุ้น ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 67,253 หุ้น เท่ากับจำนวนเงิน 3,362.65 บาท

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,001,857,278 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,678,933,158.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 677,075,880.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 10,018,572,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 2,708,303,522 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 677,075,880.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,385,379,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากาหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ 7-9 และ 13-14 สิงหาคม 2562 (รวม 5 วันทาการ)

พร้อมกันนี้อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บริษัทคาดว่าจำนวนเงินที่จะได้รับประมาณ 541.66 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการป้ายโฆษณาในสถานีบริการน้ามัน PT และ PTT รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต

1. เพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการป้ายโฆษณาในสถานีบริการน้ำมัน PT ในวงเงินประมาณ 50 ล้านบาท
2. เพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการป้ายโฆษณาในสถานีบริการน้ำมัน PTT ในวงเงินประมาณ 50 ล้านบาท
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจใหม่ วงเงินประมาณ 120 ล้านบาท
4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจปัจจุบัน วงเงินประมาณ 50 ล้านบาท
5. เพื่อใช้สำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถสร้างรายได้และผลกำไรได้อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเจรจา ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ในวงเงินประมาณ 271 ล้านบาท

การที่บริษัท ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ทาให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกาไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...