xs
xsm
sm
md
lg

TTA รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 1/2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


TTA รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 1/2562 กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ มีอัตราค่าระวางเรือเทียบเท่า (TCE) เฉลี่ยสูงกว่าอัตราตลาดของค่าระวางเรือสุทธิเฉลี่ยถึงร้อยละ 20 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งกลับมาเป็นบวก รายงานผลขาดทุนสุทธิที่ 91.9 ล้านบาท เป็นผลช่วงวัฏจักรธุรกิจที่อ่อนตัว อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (net IBD/E) อยู่ในระดับต่ำที่ 0.14 เท่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562 สะท้อนโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) รายงานกำไรขั้นต้นที่ 662.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ EBITDA เป็นบวกอยู่ที่ 267.1 ล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามในไตรมาสแรกปี 2562 อุปสงค์เกิดการชะลอตัวเนื่องจากเป็นช่วงที่วัฏจักรของธุรกิจส่วนใหญ่เกิดการอ่อนตัว

รายได้รวมในไตรมาสที่ 1/2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 3,706.6 ล้านบาท จากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือและกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง โดยรายได้จากกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร และกลุ่มการลงทุนอื่น คิดเป็นร้อยละ 46, ร้อยละ 22, ร้อยละ 15, และร้อยละ 17 ของรายได้รวมทั้งหมด ตามลำดับ

นอกจากนี้ TTA รายงานผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติอยู่ที่ 80.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 91.9 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2562 ทั้งนี้ TTA ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยการมีเงินสดภายใต้การบริหารจำนวน 6.2 พันล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 0.14 เท่า

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTA กล่าวว่า “โดยปกติไตรมาสแรกจะเป็นช่วงที่วัฏจักรทางธุรกิจมีการอ่อนตัว อีกทั้ง โศกนาฏกรรมที่เหมืองแร่ Vale ที่ประเทศบราซิลในเดือนมกราคม สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน และพายุไชโคลนเวโรนิกาปลายเดือนมีนาคม ส่งผลให้ดัชนีบอลติคปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามอัตราค่าระวางเรือได้ปรับตัวดีขึ้นเมื่อปัจจัยบางอย่างเริ่มคลี่คลาย ทั้งนี้ ในปี 2562 ยังคงมีความเสี่ยงเรื่องอุปสงค์ที่ลดลง อย่างไรก็ตามการเติบโตด้านอุปทานน่าจะถูกจำกัดจากกฎระเบียบว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO2020) ซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพการเติบโตของอัตราค่าระวางเรืออีกด้วย”

“สำหรับกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง คาดว่าจะมีความเสถียรภาพในตลาดน้ำมันดิบเนื่องจากกลุ่มผู้ค้าน้ำมัน OPEC และ non-OPEC ได้ตกลงร่วมกันที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันลง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปี 2562 อีกทั้ง EBITDA ของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งยังกลับมาเป็นบวกในปีนี้จากติดลบในปีที่ผ่านมา ส่วนธุรกิจขุดเจาะมีการดำเนินงานที่ดีเนื่องจากเรือขุดเจาะประเภท jack-up drilling rigs สเปคสูง จำนวน 3 ลำ มีอัตราการใช้ประโยชน์ของเรือเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 100 ในไตรมาสที่ 1/2562”

“ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PMTA พบความ ท้าทายในสถานการณ์ตลาดส่งออก เนื่องจากรัฐบาลจีนมีการปรับอัตราภาษีส่งออกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยให้เป็นศูนย์ในปี 2562 ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกปุ๋ยลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณขายปุ๋ยภายในประเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86 ของปริมาณขายปุ๋ยทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะเดียวกันเกษตรกรยังคงเลือกใช้ปุ๋ยเชิงเดี่ยวเป็นหลักเพื่อลดต้นทุน ส่วนรายได้จากธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรอื่นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน”

“ในกลุ่มการลงทุนอื่น บริษัทฯ กำลังดำเนินกลยุทธ์ขยายสาขาในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ปัจจุบันได้เปิดร้าน ทาโก้ เบลล์ เชนร้านอาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไปแล้วสองสาขา ที่ศูนย์การค้า เดอะเมอร์คิวรี่ วิลล์ แอทชิดลม และที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ทั้งสองสาขาต่างได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า”

ผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือ : รายได้ค่าระวางของกลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือในไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ 1,697.1 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของกองเรือที่เช่ามาเพิ่ม อัตราค่าระวางเรือเทียบเท่าเฉลี่ยลดลงร้อยละ 12 เป็น 9,024 เหรียญสหรัฐต่อวัน แต่สูงกว่าอัตราตลาดของค่าระวางเรือสุทธิเฉลี่ยของเรือ ซุปปราแมกซ์ (net Mkt TC Avg BSI) ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7,535 เหรียญสหรัฐต่อวัน อยู่ร้อยละ 20 กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 290.2 ล้านบาท ส่งผลให้ EBITDA เป็นบวกอยู่ที่ 238.7 ล้านบาท และรายงานผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 87.3 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2562

และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562 เป็นเจ้าของเรือ จำนวน 21 ลำ มีระวางบรรทุกเฉลี่ยเท่ากับ 55,285 เดทเวทตัน (DWT) และมีอายุเฉลี่ย 11.96 ปี

กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง : รายได้ของกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งในไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ 815.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากอัตราการใช้ประโยชน์เรือที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้ประโยชน์เรือ (performing vessel utilization rate)ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39 ในไตรมาสที่ 1/2561 เป็นร้อยละ 60 ในไตรมาสที่ 1/2562 กำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 407 เป็น 99.3 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2562 จากขาดทุนขั้นต้นจำนวน 32.4 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2561 ขณะเดียวกันอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ -6 ในไตรมาส 1/2561 เป็นร้อยละ 12 ในไตรมาส 1/2562

ส่งผลให้ EBITDA เป็นบวกอยู่ที่ 1.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 101 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสรุป กลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งรายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 83.5 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ยังมีมูลค่าสัญญาให้บริการที่รอส่งมอบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ 83 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับธุรกิจขุดเจาะซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เรือขุดเจาะประเภท jack-up drilling rigs สเปคสูง จำนวน 3 ลำ มีอัตราการใช้ประโยชน์ของเรือเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 100 ในไตรมาสที่ 1/2562 สัญญาสำหรับเรือขุดเจาะนี้มีการต่อสัญญา 1 สัญญาออกไปอีก 3 ปี จนถึงปี 2565 กับลูกค้ารายเดิม ส่วนอีก 2 สัญญาที่จะหมดอายุในเดือนกรกฏาคมและธันวาคม ปี 2562 นี้ มีสิทธิ์ได้รับการต่อสัญญาใหม่ไปถึงปี 2565 เช่นกัน

กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร : รายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรในไตรมาสที่ 1/2562 อยู่ที่ 544.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 40.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/2562 ยังคงมีความท้าทายจากสภาวะตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณการขายปุ๋ยในประเทศของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ยังคงแข็งแกร่ง โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เป็น 29.4 พันตัน อย่างไรก็ตาม การที่ประเทศจีนมีการปรับอัตราภาษีส่งออกผลิตภัณฑ์ปุ๋ยให้เป็นศูนย์ในปี 2562 นั้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกปุ๋ยของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร กำไรขั้นต้น (spread) ลดลงร้อยละ 48 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 84.5 ล้านบาท เนื่องจากสัดส่วนของปุ๋ยเชิงเดี่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ส่วน EBITDA อยู่ที่ 0.03 ล้านบาท โดยสรุป ในไตรมาสที่ 1/2562 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรรายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของ TTA จำนวน 16.5 ล้านบาท

นอกจากธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรแล้ว ยังมีรายได้จากธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่โรงงานและรายได้อื่นอีก คิดเป็น 16.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

กลุ่มการลงทุนอื่น : กลุ่มการลงทุนอื่นมุ่งเน้นธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การบริหารทรัพยากรน้ำ และโลจิสติกส์

· ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม:

1) บริษัท พีเอช แคปปิตอล จำกัด (“PHC”) เป็นผู้รับสิทธิแฟรนไชส์ พิซซ่า ฮัท เพียงรายเดียวในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 1/2562 มีสาขาเพิ่มจำนวน 3 สาขา ทำให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 พิซซ่า ฮัท มีสาขาทั้งหมด 140 สาขา ทั่วประเทศ ซสาขาทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นเป็นสาขาที่เปิดตามหัวเมืองใหญ่

2) บริษัท สยาม ทาโก้ จำกัด (“STC”) เป็นผู้บริหารร้านทาโก้ เบลล์ (Taco Bell) ในประเทศไทย โดยทาโก้ เบลล์เป็นเฟรนไชส์อาหารกึ่งเม็กซิกันสไตล์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลก โดย ณ ปัจจุบัน ทาโก้ เบลล์ มีสาขาทั้งหมด 2 สาขา คือ สาขาแรกที่ศูนย์การค้า เดอะ เมอร์คิวรี่ วิลล์ แอท ชิดลม และสาขาที่ 2 ที่ศูนย์การค้า สยามพารากอน ทั้งสองสาขาได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นตั้งแต่วันเปิดตัวจนถึงปัจจุบัน

· ธุรกิจบริหารทรัพยากรน้ำ:

TTA เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 80.5 ของบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“AIM”) ซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้าง และให้บริการครบวงจรทางด้านการบริหารจัดการน้ำ นอกจากนี้ AIM ยังได้รับสัมปทานในการจำหน่ายน้ำประปาในหลวงพระบาง ประเทศลาว ผ่านบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 66.7


กำลังโหลดความคิดเห็น...