xs
xsm
sm
md
lg

กรมบัญชีกลางเผยผลใช้จ่ายช่วง 7 เดือนแรกปีงบ 62 ที่ 1.9 ล้านลบ.สูงกว่าเป้า 4%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมบัญชีกลางเผยผลใช้จ่ายช่วง 7 เดือนแรกปีงบ 62 ที่ 1.9 ล้านลบ.สูงกว่าเป้า 4% ระบุ กรมยังคงให้ทีมเร่งรัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (1 ต.ค.61 - 30 เม.ย.62) งบประมาณภาพรวมมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,970,651 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65.69% สูงกว่าเป้าหมาย 4.02% (เป้าหมาย 61.67%)

โดยแบ่งเป็น รายจ่ายประจำมีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,599,530 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,354,928 ล้านบาท หรือคิดเป็น 67.92% สูงกว่าเป้าหมาย 3.25% (เป้าหมาย 64.67%) ขณะที่รายจ่ายลงทุน (กรณีไม่รวมงบกลาง) มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน 370,977 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 555,961 ล้านบาท หรือคิดเป็น 66.73% สูงกว่าเป้าหมาย 5.86% (เป้าหมาย 51.67%)

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กรมบัญชีกลางยังคงให้ทีมเร่งรัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สำหรับหน่วยงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มอบหมายให้ทีมเร่งรัดเฉพาะกิจทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบหน่วยงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคที่ยังไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ได้ และหาแนวทางในการแก้ไข รวมทั้งได้กำชับหน่วยงานให้ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อป้องกันมิให้งบประมาณถูกพับไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...