xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.-ที่ปรึกษาการเงิน แนะผู้ถือหุ้น"จี เจ สตีล "ก่อนให้เงิน" จี สตีล "

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น "จี เจ สตีล " ศึกษาข้อมูลก่อนนำเงิน 117 ล้านบาท ช่วย " จี สตีล " ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ พร้อมขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 29 เมษายน 2562 นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตือนผู้ถือหุ้นงบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GJS ศึกษาข้อมูลกรณี ที่ปรึกษาการเงิน หรือ IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรให้สัตยาบันการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง GJS จะเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับ บริษัท จี สตีล จำกัด(มหาชน)หรือ GSTEL (ผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 17.44) โดยให้เงินกู้ยืมระยะสั้นวงเงิน 94 ล้านบาท แบบไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12.50 ต่อปี รวมมูลค่าเงินต้นและดอกเบี้ยเท่ากับ 117 ล้านบาท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีขนาดรายการ ≥ 100 ล้านบาท ทั้งนี้เงินกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดชาระคืนวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
โดย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรให้สัตยาบันการทารายการดังกล่าว เนื่องจาก
ประการแรก ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า GSTEL จะสามารถชำระหนี้ให้แก่บริษัทได้ตามกาหนดเวลา (15 พฤษภาคม 2562) โดยปัจจุบัน GSTEL หยุดการผลิตไม่มีรายได้และถูกฟ้องร้องให้ชำระหนี้จากเจ้าหนี้หลายราย
ประการที่สอง อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทให้กู้ยืมร้อยละ 12.50 ต่อปี เป็นอัตราที่ไม่เหมาะสม ต่ากว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่ร้อยละ 14.85 ต่อปี และต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ GSTEL จะต้องจ่ายหากกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก และไม่มีเงื่อนไขเพื่อลดความเสี่ยงของการให้กู้ เช่น หลักประกัน หรือมีผู้ค้าประกัน เป็นต้น
ในขณะที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรให้สัตยาบันการให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท แหล่งเงินให้กู้ยืมมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัท และภายหลังการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแล้วบริษัทยังมีเงินทุนเพียงพอในการดาเนินธุรกิจการกำหนดอัตราดอกเบี้ยมีความสมเหตุสมผล บริษัทไม่เสียประโยชน์ และหาก GSTEL ไม่ชำระหนี้เมื่อครบกำหนด บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายทันที ทั้งนี้บริษัทคาดว่า GSTEL จะมีรายได้มาชำระหนี้เมื่อเริ่มกลับมาผลิตในเดือนพฤษภาคม 2562
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นของ GJS ศึกษาข้อมูลและรายงานความเห็น IFA อย่างรอบคอบและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ การเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย


กำลังโหลดความคิดเห็น...