xs
xsm
sm
md
lg

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯซื้อหุ้น โครงการ Mekongเพิ่มเป็น 95%

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ลงทุนเพิ่มโครงการ Mekongในเวียดนาม เป็น 95% พร้อมชำระค่าหุ้นที่ราคาพาร์ มูลค่าทั้งสิ้น 7 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดโอนหุ้นได้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐ

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่าตามที่บริษัทได้ขยายธุรกิจไปในประเทศเวียดนาม โดยเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมขนาดกำลังการผลิตตั้งรวมทั้งสิ้นประมาณ 460 เมกะวัตต์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สองแห่งแรกได้แก่ TTCIZ-01 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 68.8 เมกะวัตต์ และ TTCIZ-02 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 50.0 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2562 และเมษายน 2562 ตามลำดับ
เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเวียดนามและพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการ Mekong Wind Power Joint Stock Company (โครงการ Mekong) เป็นโครงการที่มีศักยภาพที่จะรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศเวียดนามในอนาคต ดังนั้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการ Mekong ผ่านบริษัท Gulf International Holding Pte. Ltd. (GIH) จากร้อยละ 49 เป็นร้อยละ 95 โดยในวันที่ 25 เมษายน 2562 GIH จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาผู้ถือหุ้นกับ Ms. Huynh Bich Ngoc ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท Thanh Thanh Cong Group (TTC Group) และจะชำระค่าหุ้นที่ราคาพาร์ เป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 7 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการโอนหุ้นได้หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ โครงการ Mekong ตั้งอยู่ที่ตำบล Binh Dai จังหวัด Ben Tre ประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้นประมาณ 340 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ขนาด 310 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 เมกะวัตต์ โดยโครงการดังกล่าวจะผลิตและจาหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN) เป็นระยะเวลา 20 ปี และ โครงการพลังงานลมในทะเล จะเริ่มก่อสร้างภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 และจะทยอยเปิด
ดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2564 ถึง 2566 สาหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 30 เมกะวัตต์นั้น กาลังอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าประเทศเวียดนาม

ขณะที่รายการดังกล่าวมีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่บริษัทฯ มีหน้าที่รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน


กำลังโหลดความคิดเห็น...