xs
xsm
sm
md
lg

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปเข็น "ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์"เข้าตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เข็น "ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์"บริษัทลูก เข้าตลาดหุ้น เตรียมขาย IPO จากหุ้นเพิ่มทุน-หุ้นของบริษัท คาดออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 90 ล้านหุ้น พร้อมเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TFM ที่บริษัทถืออยู่จำนวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุ้น


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ TU แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ (26 มี.ค.) อนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (TFM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งหุ้นสามัญเดิมใน TFM ที่เสนอขายโดยบริษัทให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (แผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM)
ทั้งนี้ ตามแผนการเข้าจดทะเบียนดังกล่าว TFM จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 820 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 พันล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่บริษัทถืออยู่จำนวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุ้น เสนอขาย IPO ซึ่งภายหลังการขายหุ้น TFM ในส่วนที่บริษัทถืออยู่ครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน TFM ลดลงเหลือ 51% จากเดิม 66.90%
สำหรับ แผนการเข้าจดทะเบียนของ TFM จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมของ TFM ที่บริษัทถืออยู่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นสามัญของ TFM เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยการตัดสินใจในการเข้าทำรายการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในขณะนั้นอีกด้วย
ปัจจุบัน TFM มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 820 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 82 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 10 บาท ซึ่งตามแผนการเข้าจดทะเบียน TFM จะแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจากัด พร้อมกับเปลี่ยนแปลงพาร์จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 2 บาท และจะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 820 ล้านบาท เป็น 1 พันล้านบาท
โดย การนำหุ้น TFM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจะเป็นการลดภาระของบริษัทในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาวแก่ TFM และจะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การขยายธุรกิจผลิต และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดย TFM จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ


กำลังโหลดความคิดเห็น...