xs
xsm
sm
md
lg

EARTH ท้ารบ ก.ล.ต. / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เย็นวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH ได้แจ้งผลการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทผ่านตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติตั้งคณะกรรมการ 11 คน ซึ่งเป็นที่ท้าทายอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เพราะกรรมการทั้ง 11 คนที่ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง เป็นกรรมการชุดเดิมที่ถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ในความผิดสร้างหนี้เทียม รวมทั้งการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหุ้น และถูกห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา 10 ปี

ผลจากการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ทำให้คณะกรรมการ EARTH ทั้ง 11 คน ต้องพ้นจากตำแหน่ง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้าทำหน้าที่แทนแล้ว

แต่ผู้ถือหุ้นกลับมีมติแต่งตั้งกรรมการชุดเดิม ที่ถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษว่ากระทำความผิดร้ายแรงหลายกรรมหลายวาระ กลับเข้ามาอีก

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น EARTH จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,078 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 2,296,168,271 หุ้น หรือคิดเป็น 64.92% ของหุ้นที่เรียกชำระแล้ว

ในการพิจารณาวาระอื่นๆ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง เสนอเพิ่มวาระพิเศษ ขอให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิม 11 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการและบริหารงานบริษัท โดยมีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย 2,179,691,134 เสียง คิดเป็น 61.63% ของผู้ที่เรียกชำระแล้ว

และที่ประชุมได้ลงมติเลือกกรรมการชุดเดิมทั้ง 11 คน กลับมาเป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียง 2,113,363,630 เสียง หรือคิดเป็น 92.03% ของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนั้น

คณะกรรมการชุดเดิม 11 คนที่ผู้ถือหุ้นลงมติเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งประกอบด้วย

1.นายพิสุทธิ์ พิหเคนทร์ 2.นายขจรพงศ์ คำดี 3.นายธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ 4.นายพิรุฬห์ พิหเคนทร์ 5.นายพิพรรธ พิหเคนทร์ 6.นายพิบูล พิหเคนทร์ 7.น.ส.กาญจนา จักรวิจิตโสภณ 8.นายสมเกียรติ ศุขเทวา 9.นายสุริยาภรณ์ บุญชัย 10.นายเอกนฤน ธรรมมารักษ์ และ 11.นายธงชัย วัฒนาโสภณวงศ์

จำนวนผู้ถือหุ้น EARTH สิ้นสุดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 16,744 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย และไม่ได้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา

แต่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,078 ราย ส่วนหนึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือถือหุ้นจำนวนมาก ซึ่งสามารถโน้มน้าวให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเดิมกลับเข้ามา

ต้องถือว่า ผู้บริหารชุดเดิมทั้ง 11 คน มีความสามารถพิเศษ จนทำให้ผู้ถือหุ้นเทคะแนนเสียงเลือกกลับเข้ามาบริหารงานใน EARTH อีกครั้ง ทั้งที่มีภาพลักษณ์ด้านลบทางสังคม หลังถูก ก.ล.ต. กล่าวโทษในการทุจริต สร้างหนี้เทียม การใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์จากการซื้อขายหุ้น เอาเปรียบนักลงทุนทั่วไป

และถูกธนาคารกรุงไทย ในฐานะเจ้าหนี้รายใหญ่ของ EARTH แจ้งความดำเนินคดีกรณีสร้างเอกสารเท็จ

อย่างไรก็ตาม มติการเลือกกรรมการชุดเดิม 11 คนกลับเข้ามาเป็นกรรมการนั้น คงเป็นโมฆะ ไม่มีผลในทางปฏิบัติ เพราะผิดกฎข้อบังคับของ ก.ล.ต. โดยคำสั่งลงโทษ ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ยังมีผลบังคับใช้อยู่

การจดแจ้งกรรมการบริษัทชุดใหม่ 11 คน น่าจะทำไม่ได้ เพราะกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คงไม่รับจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ได้แจ้งการเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเป็นผู้บริหารหรือกรรมการในบริษัทจดทะเบียน ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบแล้ว

เมื่อเสียงผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต้องการให้กรรมการชุดเดิมทั้ง 11 คน กลับมาบริหารงานใน EARTH อีกครั้ง ทั้งที่คณะกรรมการชุดนี้ร่วมกันทำให้ EARTH เกิดวิกฤต ผู้ถือหุ้นเกือบ 2 หมื่นคนเสียหาย ความเป็นไปได้มีอยู่ทางเดียว

EARTH ต้องยื่นขอเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะถ้ายังเป็นบริษัทจดทะเบียน ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถ้าเห็นว่า กติกาของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่เป็นธรรม ยอมรับไม่ได้ EARTH ต้องขอเพิกถอนพ้นตลาดหุ้น

แต่ตราบใดที่ยังเป็นบริษัทจดทะเบียน ต้องปฏิบัติตามกฎที่บริษัทจดทะเบียนกว่า 700 แห่งปฏิบัติกัน จะเป็นบริษัทจดทะเบียนนอกคอกไม่ได้

ถ้าบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งไม่เคารพกติกาเช่นเดียวกับ EARTH ตลาดหุ้นคงปั่นป่วนวุ่นวาย ไร้ขื่อแป เหมือนกับบ่อนการพนันที่เต็มไปด้วยคนโกงกำลังโหลดความคิดเห็น...